Home ยอมทำทุกสิ่ง เพื่อให้ผู้คนได้พ้นภัย (เอเสเคียล 4:1-17)

ยอมทำทุกสิ่ง เพื่อให้ผู้คนได้พ้นภัย (เอเสเคียล 4:1-17)

ยอมทำทุกสิ่ง เพื่อให้ผู้คนได้พ้นภัย (เอเสเคียล 4:1-17)

“เจ้า บุตรมนุษย์เอ๋ย จงเอาก้อนอิฐมาวางไว้ข้างหน้าเจ้า และแกะรูปเมืองหนึ่งไว้บนนั้น คือนครเยรูซาเล็ม จงล้อมนครนั้นไว้และก่อกำแพงล้อมรอบนครนั้นด้วย และก่อเชิงเทินไว้สู้นครนั้น และตั้งค่ายรอบนครไว้ และตั้งเครื่องทะลวงกำแพงไว้รอบนคร จงเอาเหล็กแผ่นมา และทำให้มันเป็นเหมือนกำแพงเหล็กระหว่างเจ้ากับนครนั้น แล้วหันหน้าไปทางนครนั้น ให้นครนั้นถูกล้อมไว้ เจ้าจงล้อมนครนั้นไว้ นี่เป็นหมายสำคัญต่อพงศ์พันธุ์อิสราเอล
“และจงนอนตะแคงข้างซ้าย แล้ววางความผิดบาปของพงศ์พันธุ์อิสราเอลไว้เหนือตัวเจ้า เจ้านอนอยู่กี่วัน เจ้าก็จะแบกความผิดบาปของนครนั้นเท่านั้นวัน และเราได้กำหนดจำนวนวันแก่เจ้าคือ 390 วันซึ่งเท่ากับจำนวนปีของความผิดบาปพวกเขา เป็นวันซึ่งเจ้าจะต้องแบกความผิดบาปของพงศ์พันธุ์อิสราเอล และเมื่อเจ้าทำเช่นนี้จนครบจำนวนวันแล้ว เจ้าจะต้องนอนลงเป็นครั้งที่สองโดยนอนตะแคงข้างขวาและแบกความผิดบาปของพงศ์พันธุ์ยูดาห์ เรากำหนดแก่เจ้า 40 วัน 1 วันแทน 1 ปี และเจ้าต้องหันหน้าไปยังการล้อมกรุงเยรูซาเล็มไว้ และด้วยแขนเปลือยเปล่า เจ้าจงเผยพระวจนะต่อสู้นครนั้น และดูสิ เราจะเอาเชือกมัดเจ้าไว้ เจ้าจะพลิกจากข้างนี้ไปข้างโน้นไม่ได้จนกว่าจะครบตามกำหนดวันในการล้อมของเจ้า — 4:1-8
  • เมื่อทรงตรัส: ก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง พระเจ้าให้เอเสเคียลทำสิ่งต่างๆ เป็นตัวอย่าง เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเยรูซาเล็มจะถูกล้อมและถูกตีจนแตก พระองค์ทรงสั่งเอเสเคียลอย่างเฉพาะเจาะจง ทำอะไร นานเท่าใด ทำอย่างไร และด้วยวิธีไหน ทุกรายละเอียดมีความหมายเช่น
  • จงทำตามด้วยใจ: ให้เอเสเคียลนอนตะแคงซ้าย 390 วัน หมายถึงอิสราเอลจะถูกลงโทษ 390 ปี จากนั้นให้นอนตะแคงขวา 40 วัน หมายถึงยูดาห์จะถูกลงโทษอีก 40 ปี และต้องนอนตะแคงอยู่ไม่พลิกไปมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า กรุงเยรูซาเล็มจะถูกล้อม และอาหารจะแทบหาไม่ได้เลยขณะที่เมืองถูกล้อมไว้ จากนั้นพระองค์ก็ให้เอเสเคียลปรุงอาหารโดยอุจจาระเป็นเชื้อเพลิง เพื่อเป็นการแสดงถึงความไม่สะอาดฝ่ายจิตวิญญาณของยูดาห์
  • บทเรียนที่ได้รับ: เอเสเคียลยอมทำทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัส โดยหวังว่าคนยูดาห์จะได้กลับใจ แล้วถ้าเป็นเราล่ะ เราจะเป็นกล้าเป็นพยานอย่างกล้าหาญ เพื่อให้คนตะหนักถึงความบาปและรอดพ้นจากบึงไฟนรกหรือไม่ ขอจงคิดใคร่ครวญดู

Credit :

Author: Web Staffs

Comments are disabled.