Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2022

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2022

16 ม.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2022

  • เทศนาโดย : คุณปิยนาถ จรูญศรีสวัสดิ์
  • หัวข้อ : ขอทรงเปิดตาเพื่อจะได้เห็น
  • ข้อพระธรรม : 2 พงศ์กษัตริย์ 6:8-23