Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021

08 มี.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021

  • เทศนาโดย : อ.วีรนุช วงศ์คงเดช
  • หัวข้อ : พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่ออิสราเอล
  • ข้อพระธรรม : ปฐมกาล 32:22-32