Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021

14 ก.พ.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021

  • เทศนาโดย : อ.อิทธิกร เด่นกิตติคุณ
  • หัวข้อ : พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่ออับราฮัม
  • ข้อพระธรรม : ปฐมกาล 15 , 17