Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020

06 ก.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020

  • เทศนาโดย : นศ.ภาวนา บุญแสง
  • หัวข้อ : การเผยพระวจนะ
  • ข้อพระธรรม : โยเอล บทที่ 1 : 1 – 20