Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

19 ม.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

  • เทศนาโดย : คุณปิยนาถ จรูญศรีสวัสดิ์
  • หัวข้อ : วาระหว่าน วาระเก็บเกี่ยว
  • ข้อพระธรรม : ฮียอห์น 4 : 34 – 38