Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2021

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2021

19 ก.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2021

  • เทศนาโดย : อ.อิทธิกร เด่นกิตติคุณ
  • หัวข้อ : ในพระคริสต์…ความสัมพันธ์ที่รับการไถ่
  • ข้อพระธรรม : เอเฟซัส 6 : 10 – 24