Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2021

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2021

13 มิ.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2021

  • เทศนาโดย : อ.อนุชา ขอบปี
  • หัวข้อ : ความเสื่อมทรามของคนของพระเจ้า
  • ข้อพระธรรม : ผู้วินิจฉัย 17-18