Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2021

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2021

25 เม.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2021

  • เทศนาโดย : อ.วีรนุช วงศ์คงเดช
  • หัวข้อ : การครองราชย์1000ปี
  • ข้อพระธรรม : วิวรณ์ 20 : 1-14