Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020

25 ต.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020

  • เทศนาโดย : อ.อภิสร ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : ความหวัง
  • ข้อพระธรรม : 1 เปโตร 1:3-12