Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2020

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2020

30 ส.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2020

  • เทศนาโดย : อ.บุญส่ง ชานวิทิตกุล
  • หัวข้อ : 
  • ข้อพระธรรม : กิจการของอัครทูต 16 : 16 – 40