Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019

17 ก.พ.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019

  • เทศนาโดย : อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์
  • หัวข้อ : พระคุณของพระเจ้าในชีวิตผู้เชื่อ
  • ข้อพระธรรม : นางรูธ 2 : 1 – 17