Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2021

13 มิ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน
  • หัวข้อ : ความเสื่อมทรามของคนของพระเจ้า
  • แปลจีน : ดร.วิยะดา ทัฬหิกรณ์
  • ข้อพระธรรม : ผู้วินิจฉัย 17 : 1 – 18 : 6