Home นมัสการภาคบ่าย

นมัสการภาคบ่าย

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2022

หัวข้อเทศนา "เยียวยารักษาให้หายดี" พระธรรม ยอห์น 21:15-19 - บาดแผลลึกที่ต้องการ การรักษา - บาดแผลที่ได้รับ การเยียวยา เทศนาโดย: อ.บุญส่ง ชานวิทิตกุล
Read more