Home เสียงจากศิษยาภิบาล พระธรรม 2 พงศ์กษัตริย์

พระธรรม 2 พงศ์กษัตริย์

พระธรรม 2 พงศ์กษัตริย์
พระธรรม 2 พงศ์กษัตริย์ เป็นบันทึกเสียงจากศิษยาภิบาล ศจ. ดร. ศึกษา เทพอารีย์ ที่ได้ส่งให้แก่สมาชิกและท่านผู้สนใจ เพื่อประกอบการเฝ้าเดี่ยวและใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าในทุกเช้า ตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2017