Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2021

23 พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.นุชนาท งามสม
  • หัวข้อ : ความบาปกับประชากรของพระเจ้า
  • แปลจีน : คุณรัชนี โกวิรุฬห์สกุล
  • ข้อพระธรรม : ผู้วินิจฉัย 2 : 6 -15