Home ปกป้องความเชื่อ

ปกป้องความเชื่อ

ปกป้องความเชื่อ

คำภาษาอังกฤษว่า “ขอโทษ” มาจากคำภาษากรีก Apologete ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึง “ศาสตร์การปกป้อง” ศาสตร์การปกป้อง หรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน เป็นศาสตร์แห่งการปกป้องหลักความเชื่อคริสเตียน มีผู้สงสัยหลายคนที่สงสัยการทรงพระชนม์ของพระเจ้า และหรือการโจมตีความเชื่อพระเจ้าในพระคัมภีร์ มีนักวิจารณ์หลายคนที่โจมตีการดลใจ และการไม่มีข้อผิดพลาดในพระคัมภีร์ มีครูผู้สอนเท็จมากมายที่ส่งเสริมคำสอนเท็จ และปฏิเสธหลักสัจธรรมของความเชื่อ
คริสเตียน พันธกิจแห่งศาสตร์การปกป้องหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน คือการต่อสู้กับภาวะคุกคามเหล่านี้ และยกชูพระเจ้าของคริสเตียนและหลักความเชื่อคริสเตียน ข้อพระคัมภีร์สำคัญ เรื่องศาสตร์การปกป้อง หรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน น่าจะเป็น 1 เปโตร 3:15 “แต่ในใจของท่าน จงเคารพนับถือพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่า ท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใด แต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือ”

ศาสนาเปรียบเสมือนเครื่องเอ็กซเรย์ คอยวินิจฉัยโรคร้ายแต่ไม่สามารถช่วยเราได้ ศาสนาเปรียบเสมือนเครื่องเอ็กซเรย์ ผู้นับถือเปรียบเป็นผู้ป่วย คอยส่องให้เรารู้ว่าเรามีโรคร้ายอะไรภายใน ซึ่งเปรียบเหมือนกับความบาป ศาสนาเป็นกฏบัญญัติที่ทำให้รู้ว่ามนุษย์อ่อนแอ และไม่สามารถช่วยตนให้รอดได้ แต่ศาสนาไม่ใช่หมอ ที่จะรักษาการเจ็บป่วยของเรา…

บัญญัติและศาสนา ช่วยให้เรารู้ว่าอะไรควรทำ ไม่ควรทำ อะไรดี อะไรไม่ดี..แต่ด้วยความเป็นมนุษย์เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ได้ เราอ่อนแอ เรามีความจำกัด เราล้มลงในความบาป เราไม่สามารถช่วยตัวเองได้… ผลของความบาปคือความตาย (นำไปสู่การลงโทษ) แต่ขอบคุณพระเจ้า พระเจ้าก็ยังมีพระคุณ.. ของประทานจากพระเจ้า คือ ชีวิตนิรันดร์

“แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา
คือขณะทีเรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (โรม 5:8)
“และโดยพระองค์นี้เอง ทุกคนที่เชื่อจะพ้นจากบาปได้ทุกอย่าง
ซี่งเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสส” (กิจการ 13:39)
“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว
สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

พระเจ้าได้เข้ามาช่วยเรา ในขณะที่เราไม่สามารถช่วยตัวเราเองได้ พระเจ้าได้ดึงเราออกมาจากความบาป และพระองค์มีแผนการที่จะสร้างชีวิตเราใหม่ ชีวิตที่จะค่อยๆ เติบโตไปในทางของพระองค์มากยิ่งขึ้น

พระเยซูคริสต์ คือแพทย์ผู้ประเสริฐ ที่ได้เข้ามาในชีวิตของเรา และช่วยเหลือเรารักษาเรา เปลี่ยนแปลงเรา จนเราสามารถเอาชนะโรคร้ายนั้นได้ นั้นคือ โรคแห่งความบาป…

การเชื่อในความจริงนี้ต้องได้รับการปกป้องจากเรา ขอบคุณพระเจ้า__

Author: Maitrichit Church

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *