Home ถวายเพลงพิเศษ ในโอกาสถวายอาคาร 180 ปี

ถวายเพลงพิเศษ ในโอกาสถวายอาคาร 180 ปี

ถวายเพลงพิเศษ ในโอกาสถวายอาคาร 180 ปี

คณะนักร้องรวม คริสตจักรไมตรีจิต ถวายเพลงพิเศษ “เราคือคริสตจักรของพระองค์” ในโอกาสถวายอาคาร 180 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ค.ศ. 2018

Author: Web Staffs

Comments are disabled.