Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคมน 2021

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคมน 2021

30 พ.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคมน 2021

  • เทศนาโดย : อ.อิทธิกร เด่นกิตติคุณ
  • หัวข้อ : พระเจ้าผู้ไม่เปลี่ยนแปลง
  • ข้อพระธรรม : ผู้วินิจฉัย 6-8