Home เซลล์รพ.เลิดสิน

เซลล์รพ.เลิดสิน


เซลล์รพ.เลิดสิน

คำอธิบาย…

ขอพี่น้องระลึกถึงเราในคำอธิษฐาน
การเยี่ยมเยียน การแบ่งปัน การหนุนใจ ในเรื่องคำพยานชีวิต การเรียน และอาชีพในอนาคต
ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน เครื่องดนตรี
ถวายทรัพย์สนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา ทุนยังชีพ
ถวายเวลาและความสามารถ เช่น การสอนดนตรี การสอนศิลปะ และทุกความสามารถด้านอื่นๆ

กลุ่มเซลโรงพยาบาลเลิดสิน (เขตบางรัก)
สถานที่: โรงพยาบาลเลิดสิน (ชั้น12)
วัน เวลา : วันพุธ 18.00-20.00 น.
ผู้นำเซล : มน.นงนุช วังชัยศรี
ศิษยาภิบาลเซล : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด
สมาชิกกลุ่ม : เป็นเจ้าหน้าที่ พยาบาล พนักงานของโรงพยาบาล และสมาชิกคริสตจักรไมตรีจิต ประมาณ 5-6 คน


ผู้ดูแลอภิบาล

ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด