Home เซลล์ Belle Park

เซลล์ Belle Park


เซลล์คอนโดเบลพาร์ค

กลุ่มเซลคอนโดเบลพาร์ค (เขตยานนาวา)

ขอพี่น้องระลึกถึงเราในคำอธิษฐาน
การเยี่ยมเยียน การแบ่งปัน การหนุนใจ ในเรื่องคำพยานชีวิต

สถานที่ : คอนโดเบลพาร์ค นราธิวาส 24
วันเวลา : วันจันทร์ 19.30-21.30น.
ผู้นำ/ศิษยาภิบาลเซล : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด
สมาชิกกลุ่ม : สมาชิกคริสตจักรไมตรีจิต กลุ่มวัยทำงาน(โยชูวา) มีประมาณ 15-20คน


ผู้ดูแลอภิบาล


ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด