Home เซลล์ สุขุมวิท 101

เซลล์ สุขุมวิท 101


เซลล์สุขุมวิท 101

คำอธิบาย…

ขอพี่น้องระลึกถึงเราในคำอธิษฐาน
การเยี่ยมเยียน การแบ่งปัน การหนุนใจ ในเรื่องคำพยานชีวิต การเรียน และอาชีพในอนาคต
ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน เครื่องดนตรี
ถวายทรัพย์สนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา ทุนยังชีพ
ถวายเวลาและความสามารถ เช่น การสอนดนตรี การสอนศิลปะ และทุกความสามารถด้านอื่นๆ

สถานที่ : ตามบ้านของสมาชิกในกลุ่มวนไปตามความเหมาะสม
วันเวลา : วันศุกร์ 20:00 – 22:00 น.
ผู้นำเซล : สมาชิกในกลุ่มผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ศิษยาภิบาลเซล : อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล
สมาชิกกลุ่ม : สมาชิกของคริสตจักรไมตรีจิตที่อาศัยอยู่ระแวกใกล้เคียงกัน สุขุมวิท 101/1 , 103 และศรีนครินทร์ ผู้เข้าร่วมเซล ประมาณ 20-25 คน


ผู้ดูแลอภิบาล

อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล