Home เสียงจากศิษยาภิบาล สร้างความประพฤติอันดีงาม โดย J. R. Miller

สร้างความประพฤติอันดีงาม โดย J. R. Miller

สร้างความประพฤติอันดีงาม โดย James Russel Miller
สร้างความประพฤติอันดีงาม โดย James Russel Miller เป็นบันทึกเสียงจากศิษยาภิบาล ศจ. ดร. ศึกษา เทพอารีย์ ที่ได้ส่งให้แก่สมาชิกและท่านผู้สนใจ เพื่อประกอบการเฝ้าเดี่ยวและใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าในทุกเช้า ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2018