Home เสียงจากศิษยาภิบาล กฎทองคำ 20 ข้อ โดย ศจ.ฟิลิป เทง

กฎทองคำ 20 ข้อ โดย ศจ.ฟิลิป เทง

กฎทองคำ 20 ข้อ โดย ศจ.ฟิลิป เทง
กฎทองคำ 20 ข้อ โดย ศจ. ฟิลิป เทง เป็นบันทึกเสียงจากศิษยาภิบาล ศจ. ดร. ศึกษา เทพอารีย์ ที่ได้ส่งให้แก่สมาชิกและท่านผู้สนใจ เพื่อประกอบการเฝ้าเดี่ยวและใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าในทุกเช้า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2018