Home อนุชนของพระคริสต์

อนุชนของพระคริสต์

อนุชนของพระคริสต์

หัวข้อสำคัญหัวข้อหนึ่งที่อนุชนมักจะต้องการให้อธิษฐานเผื่อคือ “การจัดเวลา” ทั้งในการใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า และเวลาในการทำสิ่งต่างๆ ในยุค 4.0 ที่การเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนและคริสตจักร แต่อนุชนจะเอาแบบอย่างของการจัดเวลามาจากไหน หรือจากใคร? พระเจ้าทรงบอกเราอย่างไรหรือในการจัดเวลา?

1) พระเยซูทรงเข้าใจพันธกิจของพระองค์อย่างชัดเจน – พระองค์ทรงรู้ว่างานหลักของพระองค์ในโลกนี้คืออะไร และพระองค์ไม่ได้สูญเสียเวลาของพระองค์ไปตามทาง กับสิ่งที่สนุกสนานชั่วคราว หรือทำให้มีชื่อเสียง แม้แต่เส้นทางสู่เยรูซาเล็ม กางเขนของพระเยซูคริสต์ พระองค์ยังทรงนำการคืนดี และข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้ามาถึงทุกๆคน “เพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด” (ลูกา 19:10)

2) พระองค์ทรงเข้าใจถึงความจำกัดของพระองค์เอง – แม้ว่าพระองค์จะทรงเป็นพระเจ้า แต่ทรงยอมสละพระองค์เองลงมาเป็นมนุษย์ และยอมรับถึงความจำกัดของมนุษย์ 100% พระองค์ทรงใช้เวลาถึง 30 ปี ในการเตรียมตัวสำหรับการทำพันธกิจที่สำคัญของพระองค์แค่ 3 ปี พระองค์ทรงใช้เวลา 40 วันสามัคคีธรรมกับพระบิดาในถิ่นทุรกันดาร และใช้ยามค่ำคืนในการอธิษฐานก่อนเลือกสาวกทั้ง 12 คน พระองค์ทรงเตรียมพร้อมเสมอ เพื่อเผชิญหน้ากับความจำกัดและความอ่อนแอที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยพึ่งพิงพระบิดา

3) พระองค์ทรงจัดเวลาไว้สำหรับอบรมสาวกทั้ง 12 คน – ในโลกที่มีคนเป็นล้าน แต่ว่าพระองค์ทรงเลือก 12 คนธรรมดาๆ มาเป็นพิเศษ พระเยซูทรงทุ่มเทเวลาของพระองค์ในการสอนพวกเขาให้เข้าใจเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า ทรงใช้เวลาของพระองค์ลงชีวิตกับคนกลุ่มนี้ ทรงฟังและมอบหมายภารกิจให้กับพวกเขา พระองค์ทรงรู้ว่าความสำคัญที่แท้จริงอยู่ที่ไหน

สำหรับอนุชน เป็นธรรมดาที่จะให้เวลากับการเรียน เพื่อน เกม และครอบครัว แต่สาวกของพระคริสต์ควรจะรู้เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของตนก่อนสิ่งอ่ืน เพื่อจะไม่มัวเสียเวลาไปกับสิ่งต่างๆโดยหลุดเป้าหมาย พระเจ้าทรงให้เวลาของเรามาในโลกนี้ เราได้ให้อะไรเป็นสิ่งที่สำคัญเพียงพอสำหรับเวลาของเรา

สำหรับผู้ปกครอง แน่นอนว่าเราอยากจะเห็นลูกๆเจริญเติบโต เป็นคนดี มีหน้าที่การงาน และสังคมที่ดี พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างชัดเจนในการสร้างคน ผู้ปกครองเองก็มีพันธกิจที่ชัดเจนในการสร้างคนเช่นกัน อย่าปล่อยให้โลกนี้มาสร้างลูกหลานของเราแทนเรา การสร้างพวกเขาต้องสร้างอย่างตั้งใจและแน่นอน การจัดเวลาให้พวกเขาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก นำพวกเขาให้เห็นพันธกิจที่พระเจ้าทรงมอบให้ นั่นคือการสร้างสาวก สอนผ่านชีวิตของเราเอง

ข้อคิดจากการอ่านหนังสือ “จัดระเบียบชีวิต” โดย กอร์ดอน แม็คโดนัลด์

อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล

Author: เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล

Comments are disabled.