Home นมัสการ นมัสการอนุชน

นมัสการอนุชน

18 ส.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

“คำกำชับ”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 3 : 10 – 4 : 8
เทศนาโดย: อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล

Read more
11 ส.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019

“สาวกกับการเป็นทหารที่ดีของพระคริสต์”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 2 : 1 – 13
เทศนาโดย: อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์

Read more
04 ส.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019

“ปกป้องรักษา และ ส่งต่อข่าวประเสริฐ”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 1 : 2 – 14
เทศนาโดย: อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต

Read more
28 ก.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2019

“สิทธิอำนาจของพระคัมภีร์”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 3 : 16 – 17
เทศนาโดย: ศจ.ดร. ศึกษา เทพอารีย์

Read more
21 ก.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

“รับพระพร เพื่อเป็นพร”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 4 : 2 – 18
เทศนาโดย: อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต

Read more