Home นมัสการ นมัสการภาคเช้า

นมัสการภาคเช้า

18 ส.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

“คำกำชับให้ประกาศพระวจนะ”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 4 : 1 – 8
เทศนาโดย: ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค
แปลโดย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ

Read more
11 ส.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019

“ทหารที่เข้มแข็งของพระคริสต์”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 2 : 1 – 13
เทศนาโดย: ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร
แปลโดย : มน.วิมล เศรษฐ์โสภณกุล

Read more
04 ส.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019

“แบบอย่างชีวิต”
พระธรรม : 1 ทิโมธี บทที่ 1 : 3 – 18
เทศนาโดย: ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
แปลโดย : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more
28 ก.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2019

“สิทธิอำนาจของพระคัมภีร์”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 3 : 16 – 17
เทศนาโดย: ดร.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
แปลโดย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ

Read more
21 ก.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

“ภายนอก – ภายใน”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 4 : 5 – 17
เทศนาโดย: อ.กฤติกา จิตต์บุญ
แปลโดย : ดร.วิยะดา ทัฬหิกรณ์

Read more