Home นมัสการ นมัสการภาคเช้า

นมัสการภาคเช้า

15 ธ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019

“พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นพระเจ้า”
พระธรรม : ยอห์น 1 : 1 – 18
เทศนาโดย : ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค
แปลไทยโดย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ

Read more
08 ธ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2019

“ชีวิตของพระเยซูคริสต์”
พระธรรม : มัทธิว 1 : 18 – 21, บทที่ 10
เทศนาโดย : ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร
แปลไทยโดย : คุณสมศักดิ์ ทัฬหิกรณ์

Read more
01 ธ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2019

“คำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์”
พระธรรม : อิสยาห์ 53 : 1 – 12
เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
แปลจีนโดย : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more
24 พ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019

“ฟื้นฟู… อีกครั้ง”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 13
เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
แปลจีนโดย : ดร.วิยะดา ทัฬหิกรณ์

Read more
17 พ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2019

“ผู้นำฝ่ายวิญญาณ นำประชากรเดินหน้า”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 12 : 24 – 47
เทศนาโดย : ศจ.ทิโมธี เหล่า
แปลจีนโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
แปลไทยโดย : คุณศุภรัตน์

Read more