Home นมัสการ นมัสการภาคบ่าย

นมัสการภาคบ่าย

18 ส.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

“…”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 4 : 1 – 8
เทศนาโดย: อ.กฤติกา จิตต์บุญ

Read more
11 ส.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019

“สาวกกับการเป็นทหารที่ดีของพระคริสต์”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 2 : 1 – 13
เทศนาโดย: อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์

Read more
04 ส.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019

“แบบอย่างชีวิต”
พระธรรม : 1 ทิโมธี บทที่ 1 : 3 – 18
เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด

Read more
21 ก.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

“ภายนอก – ภายใน”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 4 : 5 – 17
เทศนาโดย: อ.กฤติกา จิตต์บุญ

Read more
14 ก.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

“สร้างชีวิตในพระคริสต์”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 3 : 18 – 4 : 4
เทศนาโดย : คุณจิรัฐ ส่งเสริมพงษ์

Read more