01 ก.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

“ความจำเป็นของชีวิต”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 1
เทศนาโดย : อ.อภิสร ลิ้มดำรงค์ชิต

Read more
25 ส.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019

“นมัสการ”
พระธรรม : โรม บทที่ 12 : 1 – 2
เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล

Read more
25 ส.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019

“ถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า”
พระธรรม : ฮีบรู บทที่ 13 : 8 – 16
เทศนาโดย: ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

Read more
25 ส.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019

“ถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า”
พระธรรม : ฮีบรู บทที่ 13 : 8 – 16
เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more
18 ส.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

“…”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 4 : 1 – 8
เทศนาโดย: อ.กฤติกา จิตต์บุญ

Read more
18 ส.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

“คำกำชับ”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 3 : 10 – 4 : 8
เทศนาโดย : ศจ.ชาติชาย จารุวาที

Read more
18 ส.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

“คำกำชับ”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 3 : 10 – 4 : 8
เทศนาโดย: อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล

Read more
18 ส.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

“คำกำชับให้ประกาศพระวจนะ”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 4 : 1 – 8
เทศนาโดย: ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค
แปลโดย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ

Read more
11 ส.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019

“ทหารที่เข้มแข็งของพระคริสต์”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 2 : 1 – 13
เทศนาโดย: ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร
แปลโดย : มน.วิมล เศรษฐ์โสภณกุล

Read more
11 ส.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019

“สาวกกับการเป็นทหารที่ดีของพระคริสต์”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 2 : 1 – 13
เทศนาโดย: อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์

Read more