16 ก.พ.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020

“ชีวิตที่ต่อติดกับพระคริสต์”
พระธรรม : ลูกา 6 : 20 – 49
เทศนาโดย : อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์
แปลไทยโดย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ

Read more
16 ก.พ.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020

“ชีวิตที่ต่อติดกับพระคริสต์”
พระธรรม : ลูกา 6 : 20 – 49
เทศนาโดย : อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์

Read more
09 ก.พ.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020

“พระเจ้าทรงช่วยกู้ผู้ที่รักพระองค์”
พระธรรม : สดุดี 91
เทศนาโดย : อ.อภิสร ลิ้มดำรงค์ชิต

Read more
09 ก.พ.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020

“คริสตจักรและการเทศนา”
พระธรรม : กิจการของอัครทูต 2 : 22 – 47
เทศนาโดย : ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร
แปลไทยโดย : คุณสมศักดิ์ ทัฬหิกรณ์

Read more
09 ก.พ.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020

“แบบอย่างที่เกิดผลของคริสตจักรแรก”
พระธรรม : กิจการ 2 : 37 – 47
เทศนาโดย : ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค

Read more
09 ก.พ.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ และชีวิตใหม่ในพระคริสต์”
พระธรรม : กิจการ 2 : 36 – 47
เทศนาโดย : อศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร

Read more
02 ก.พ.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

“พระวิญญาณบริสุทธิ์”
พระธรรม : กิจการ 1 : 12 – 2 : 21
เทศนาโดย : ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล

Read more
02 ก.พ.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

“พระวิญญาณบริสุทธ์”
พระธรรม : กิจการ 1 : 12 – 2 : 21
เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต

Read more
02 ก.พ.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

“ราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักร”
พระธรรม : กิจการของอัครทูต 1 : 12 – 2 : 47
เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
แปลไทยโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more
02 ก.พ.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

“พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์”
พระธรรม :
เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

Read more