18 ส.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

“คำกำชับ”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 3 : 10 – 4 : 8
เทศนาโดย : ศจ.ชาติชาย จารุวาที

Read more
18 ส.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

“คำกำชับ”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 3 : 10 – 4 : 8
เทศนาโดย: อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล

Read more
18 ส.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

“คำกำชับให้ประกาศพระวจนะ”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 4 : 1 – 8
เทศนาโดย: ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค
แปลโดย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ

Read more
11 ส.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019

“ทหารที่เข้มแข็งของพระคริสต์”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 2 : 1 – 13
เทศนาโดย: ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร
แปลโดย : มน.วิมล เศรษฐ์โสภณกุล

Read more
11 ส.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019

“สาวกกับการเป็นทหารที่ดีของพระคริสต์”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 2 : 1 – 13
เทศนาโดย: อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์

Read more
11 ส.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019

“สาวกของพระเยซู”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 2 : 1 – 13
เทศนาโดย : อ.วีรนุช วงศ์คงเดช

Read more
11 ส.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019

“สาวกกับการเป็นทหารที่ดีของพระคริสต์”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 2 : 1 – 13
เทศนาโดย: อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์

Read more
04 ส.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019

“แบบอย่างชีวิต”
พระธรรม : 1 ทิโมธี บทที่ 1 : 3 – 18
เทศนาโดย: ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
แปลโดย : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more
04 ส.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019

“ปกป้องรักษา และ ส่งต่อข่าวประเสริฐ”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 1 : 2 – 14
เทศนาโดย: อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต

Read more
04 ส.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019

“แบบอย่างชีวิต”
พระธรรม : 1 ทิโมธี บทที่ 1 : 3 – 18
เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด

Read more