22 มี.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020

“ทีมเวิร์ค”
พระธรรม : กิจการ บทที่ 6 : 1 – 7
เทศนาโดย : อ.กฤติกา จิตต์บุญ

Read more
22 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020

“พระเจ้าทรงใหญ่กว่าปัญหา”
พระธรรม : กิจการของอัครทูต 6 : 1 – 7
เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล
แปลไทยโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more
15 มี.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020

“ระวัง! อันตราย”
พระธรรม : กิจการ บทที่ 5 : 1 – 16
เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด

Read more
15 มี.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020

” คริสเตียนกับ “การสร้างภาพ” ”
พระธรรม : กิจการ บทที่ 5 : 1 – 16
เทศนาโดย : ดร.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์

Read more
15 มี.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020

“จงระวัง…จงรักษา”
พระธรรม : กิจการของอัครทูต 5 : 1 – 16
เทศนาโดย : อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์

Read more
15 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020

“จงระวัง…จงรักษา”
พระธรรม : กิจการของอัครทูต 5 : 1 – 16
เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
แปลไทยโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more
08 มี.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

“ในวิกฤต…คนของพระเจ้าอยู่อย่างไร?”
พระธรรม : สดุดี บทที่ 91
เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต

Read more
08 มี.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

“มรดกแห่งความเชื่อ”
พระธรรม : 2 ทิโมธี 1 : 5
เทศนาโดย : อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล

Read more
08 มี.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

“ตัวตน รู้จัก พยายาม”
พระธรรม :  2 เปโตร 1 : 1 – 11
เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล

Read more
08 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

“Covid 19”
พระธรรม : เฉลยธรรมบัญญัติ 7 : 12 – 15
เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
แปลไทยโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more