01 ธ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2019

“คำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์”
พระธรรม : อิสยาห์ 53 : 1 – 12
เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
แปลจีนโดย : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more
01 ธ.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2019

“คำพยากรณ์เกี่ยวกับพระมาซีฮา”
พระธรรม : อิสยาห์ บทที่ 53
เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

Read more
24 พ.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019

“การแยกตัว”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 13
เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล

Read more
24 พ.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019

“การแยกออก”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 13
เทศนาโดย : อ.กฤติกา จิตต์บุญ

Read more
24 พ.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019

“การแยกออก”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 13
เทศนาโดย : อ.กฤติกา จิตต์บุญ

Read more
24 พ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019

“ฟื้นฟู… อีกครั้ง”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 13
เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
แปลจีนโดย : ดร.วิยะดา ทัฬหิกรณ์

Read more
17 พ.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2019

“ผู้นำฝ่ายวิญญาณ”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 12 : 27 – 43
เทศนาโดย : อ.วีรนุช วงศ์คงเดช

Read more
17 พ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2019

“ผู้นำฝ่ายวิญญาณ นำประชากรเดินหน้า”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 12 : 24 – 47
เทศนาโดย : ศจ.ทิโมธี เหล่า
แปลจีนโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
แปลไทยโดย : คุณศุภรัตน์

Read more
17 พ.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2019

“…”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 12
เทศนาโดย : อ.David Chang

Read more
17 พ.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2019

“ถวายชีวิตที่ถูกสร้าง”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 12
เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต

Read more