28 ก.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2019

“สิทธิอำนาจของพระคัมภีร์”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 3 : 16 – 17
เทศนาโดย: ศจ.ดร. ศึกษา เทพอารีย์

Read more
28 ก.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2019

“สิทธิอำนาจของพระคัมภีร์”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 3 : 16 – 17
เทศนาโดย: ดร.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
แปลโดย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ

Read more
21 ก.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

“รับพระพร เพื่อเป็นพร”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 4 : 2 – 18
เทศนาโดย: อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต

Read more
21 ก.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

“ภายนอก – ภายใน”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 4 : 5 – 17
เทศนาโดย : ศจ.ดร. ศึกษา เทพอารีย์

Read more
21 ก.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

“ภายนอก – ภายใน”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 4 : 5 – 17
เทศนาโดย: อ.กฤติกา จิตต์บุญ

Read more
21 ก.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

“ภายนอก – ภายใน”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 4 : 5 – 17
เทศนาโดย: อ.กฤติกา จิตต์บุญ
แปลโดย : ดร.วิยะดา ทัฬหิกรณ์

Read more
14 ก.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

“สร้างชีวิตในพระคริสต์”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 3 : 18 – 4 : 4
เทศนาโดย : คุณจิรัฐ ส่งเสริมพงษ์

Read more
14 ก.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

“ชีวิตใหม่ในครอบครัวพระคริสต์”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 3 : 18 – 4 : 4
เทศนาโดย : คุณปิยนาถ ชื่นการดี

Read more
14 ก.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

“ชีวิตใหม่ในครอบครัวพระคริสต์”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 3 : 18 – 4 : 4
เทศนาโดย: ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล

Read more
14 ก.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

“ชีวิตใหม่ในครอบครัวพระคริสต์”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 3 : 18 – 4 : 4
เทศนาโดย: ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more