30 มิ.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019

“ค่าของชีวิต”
พระธรรม : มาระโก บทที่ 8 : 35 – 36
เทศนาโดย : ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ

Read more
30 มิ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019

“ค่าของชีวิต”
พระธรรม : มาระโก บทที่ 8 : 35 – 36
เทศนาโดย: ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ
แปลโดย : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more
23 มิ.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019

“ตายกับพระคริสต์”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 2 : 16 – 3 : 4
เทศนาโดย : ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล

Read more
23 มิ.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019

“ตายกับพระคริสต์”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 2 : 16 – 3 : 4
เทศนาโดย: อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล

Read more
23 มิ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019

“ตายกับพระคริสต์”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 2 : 16 – 3 : 4
เทศนาโดย: อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล
แปลโดย : ดร.วิยะดา ทัฬหิกรณ์

Read more
16 มิ.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019

“ชีวิตที่ครบบริบูรณ์”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 2 : 6 – 15
เทศนาโดย : อ.วิทยา วุฒิไกรเกรียง

Read more
16 มิ.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019

“ชีวิตที่ครบบริบูรณ์”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 2 : 6 – 15
เทศนาโดย: ศจ.ดร. ศึกษา เทพอารีย์

Read more
16 มิ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019

“ชีวิตที่ครบบริบูรณ์”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 2 : 6 – 15
เทศนาโดย: ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค
แปลโดย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ

Read more
09 มิ.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019

“”
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 1 : 24
เทศนาโดย: อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต

Read more
09 มิ.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019

“ภาระเพื่อท่าน”(พันธกิจของเปาโล)
พระธรรม : โคโลสี บทที่ 1 : 24 – 2 : 5
เทศนาโดย: ดร. ธานินทร์ วรจิวิตราพันธ์

Read more