05 พ.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019

สาวกผู้ส่งต่อความเชื่อ
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 2
เทศนาโดย: อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต

Read more
05 พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019

“สาวกสร้างสาวก”
พระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 2 : 14 – 26
เทศนาโดย: ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
แปลโดย(จีน) : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more
29 เม.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019

จุดประสงค์ของพระกิตติคุณยอห์น
พระธรรม : ยอห์น บทที่ 1 : 1 – 5, 9 – 18
เทศนาโดย: อ.กฤติกา จิตต์บุญ

Read more
29 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019

จุดประสงค์ของพระกิตติคุณยอห์น
พระธรรม : ยอห์น บทที่ 1 : 1 – 5, 9 – 18
เทศนาโดย: ศจ.ระวี ปุณณุปูรต
แปลโดย(ไทย) : อ.เอกวิทย์

Read more
22 เม.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019

“ลูกา…พระคริสต์ผู้ช่วยให้รอดของโลก”
เทศนาโดย อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต

Read more
21 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019

“รู้จักลูกา” เส้นทางสู่ชัยชนะ
พระธรรม : ลูกา บทที่ 24 : 13 – 35
เทศนาโดย: ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด
แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more
17 เม.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019

“รู้จักมาระโก”
พระธรรม : มาระโก บทที่ 11 : 1 – 10
เทศนาโดย: ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

Read more
14 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019

“รู้จักมาระโก” องค์พระเยซูคริสต์ ราชาในดวงใจ
พระธรรม : มาระโก บทที่ 11 : 1 – 10
เทศนาโดย: อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล
แปลโดย : ดร.วิยะดา ทัฬหิกรณ์

Read more
07 เม.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019

“รู้จักมัทธิว”
เทศนาโดย ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค

Read more
07 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019

“รู้จักมัทธิว” พระเยซูเป็นศีรษะองคริสตจักร
พระธรรม : มัทธิว บทที่ 16 : 13 – 26
เทศนาโดย: ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
แปลโดย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ

Read more