19 ม.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

“มืออาชีพ”
พระธรรม : สดุดี 119 : 1 – 8
เทศนาโดย : อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล
แปลไทยโดย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ

Read more
19 ม.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

“วาระหว่าน วาระเก็บเกี่ยว”
พระธรรม : ยอห์น 4 : 34 – 38
เทศนาโดย : คุณปิยนาถ จรูญศรีสวัสดิ์

Read more
19 ม.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

“ภูเขาแห่งพระคุณ”
พระธรรม : ฮีบรู 12 : 14 – 29
เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล

Read more
19 ม.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

“ภูเขาแห่งพระคุณ”
พระธรรม : ฮีบรู 12 : 14 – 29
เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล

Read more
12 ม.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2020

“การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์”
พระธรรม : โรม 12
เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต

Read more
12 ม.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2020

“เป้าหมายชีวิต”
พระธรรม : ฮีบรู 12 : 1 – 11
เทศนาโดย : อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล

Read more
12 ม.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2020

“เป้าหมายชีวิต”
พระธรรม : ฮีบรู 12 : 1 – 11
เทศนาโดย : อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล

Read more
12 ม.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2020

“การอัศจรรย์ทรงเลี้ยงห้าพันคน”
พระธรรม : ยอห์น 6 : 1 – 13
เทศนาโดย : ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค
แปลไทยโดย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ

Read more
05 ม.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020

“กิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์”
พระธรรม : กิจการของอัครทูต 1 : 1 – 8
เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล

Read more
05 ม.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020

“กิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์”
พระธรรม : กิจการของอัครทูต 1 : 1 – 8
เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

Read more