05 เม.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020

“พระคริสต์ผู้ถ่อมใจ”
พระธรรม : มัทธิว บทที่ 21 : 1 – 11
เทศนาโดย : ศจ.รวี ปุณณุปูรต

Read more
05 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020

“กักกันตน (Quarantine)”
พระธรรม : เลวีนิติ 13 : 29 – 45
เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
แปลไทยโดย : ดร.วิยะดา ทัฬหิกรณ์

Read more
29 มี.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

“จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด”
พระธรรม : สดุดี บทที่ 150
เทศนาโดย : อ.บุญส่ง ชานวิทิตกุล

Read more
29 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

“ร่มพระคุณ”
พระธรรม : โรม 5 : 1 – 8
เทศนาโดย : อ.วิทยา วุฒิไกรเกรียง
แปลไทยโดย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ

Read more
22 มี.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020

“ทีมเวิร์ค”
พระธรรม : กิจการ บทที่ 6 : 1 – 7
เทศนาโดย : อ.กฤติกา จิตต์บุญ

Read more
22 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020

“พระเจ้าทรงใหญ่กว่าปัญหา”
พระธรรม : กิจการของอัครทูต 6 : 1 – 7
เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล
แปลไทยโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more
15 มี.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020

“ระวัง! อันตราย”
พระธรรม : กิจการ บทที่ 5 : 1 – 16
เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด

Read more
15 มี.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020

” คริสเตียนกับ “การสร้างภาพ” ”
พระธรรม : กิจการ บทที่ 5 : 1 – 16
เทศนาโดย : ดร.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์

Read more
15 มี.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020

“จงระวัง…จงรักษา”
พระธรรม : กิจการของอัครทูต 5 : 1 – 16
เทศนาโดย : อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์

Read more
15 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020

“จงระวัง…จงรักษา”
พระธรรม : กิจการของอัครทูต 5 : 1 – 16
เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
แปลไทยโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา

Read more