Home บุคลากรในคริสตจักร

บุคลากรในคริสตจักร

คณะศิษยาภิบาลคริสตจักร
ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาลโชคศิษยาภิบาลที่ปรึกษา
ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพรศิษยาภิบาลที่ปรึกษา
ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสารศิษยาภิบาลที่ปรึกษา
ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ศิษยาภิบาลอาวุโส

ศจ.นุชนาท งามสมศิษยาภิบาล
ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิดศิษยาภิบาลฝ่ายสามัคคีธรรม
ศจ.รัญจวน พนาโชติสกุลศิษยาภิบาลฝ่ายคริสเตียนศึกษา
อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุลศิษยาภิบาลฝ่ายนมัสการ

อ.กฤติกา จิตต์บุญศิษยาภิบาลฝ่ายประกาศ
อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิตศิษยาภิบาลฝ่ายมิชชั่น
อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุลศิษยาภิบาลฝ่ายอนุชน
อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์ศิษยาภิบาลฝ่ายสงเคราะห์

อ.รวี ปุณณุปูรตมิชชันนารี
อ.ปนัดดา ทิพยะเลขานุการคริสตจักร
อ.สถาพร พวงศรีเลขานุการคริสตจักร

คณะมัคนายกประจำปี 2019
มน.วิวรรธน์ เศรษฐ์โสภณกุลประธาน
มน.ประมุกข์ ทรงจักรแก้วรองประธาน
มน.วีวา ชานวิทิตกุลเลขานุการ
มน.เกตุ ปมุติโตรองเลขานุการ

มน.ศรีสุข กมลทกาภัยเหรัญญิก
มน.วาคร ควรทรงธรรมสมุหบัญชี
มน.อติเทพ วรวิจิตราพันธ์ฝ่ายสถานประกาศ
มน.นงนุช วังชัยศรีฝ่ายประกาศ

มน.ไพศาล ประภาอภิรัตน์ฝ่ายธุรการ
มน.พงษ์เทพ วรวิจิตราพันธ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์
มน.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัยฝ่ายการศึกษา
มน.รัชนี สิทธิโชคตระกูลฝ่ายสงเคราะห์

มน.ไพลิน พงศ์สงวนไทยฝ่ายดนตรี
มน.จิตนา แก้วเสน่ห์ฝ่ายคริสเตียนศึกษา
มน.ณัฐพล ส่งพรประเสริฐฝ่ายอนุชน

ผู้ร่วมงานคริสตจักร
คุณวิศิษฏ์ เศรษฐ์โสภณกุลรองผู้จัดการ
คุณวันเฉลิม นามวงค์ผู้ช่วยรองผู้จัดการ
คุณนงลักษณ์ วังชัยศรีฝ่ายการเงิน
....ฝ่าย....

คุณปัญญา ล้อมเมตตาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณประมง ทองมหาพนักงานขับรถ
คุณสาคร มีสัจพนักงานขับรถ
คุณสุพจน์ วรรณทองพนักงานรักษาความปลอดภัย

คุณ....พนักงานรักษาความปลอดภัย
คุณอุบล วรพันธ์พนักงานทำความสะอาด
คุณศิริ สุขหอมพนักงานทำความสะอาด