Home พันธกิจฝ่ายนมัสการ

พันธกิจฝ่ายนมัสการ

นมัสการภาคเช้า


เวลา 10:00-11:30 น.
ห้องนมัสการบน, ห้องนมัสการล่าง, ห้องนมัสการรอง (ชั้น 2)

การนมัสการใช้ภาษาไทยและจีนแต้จิ๋ว (แปลจีนกลางและอังกฤษ ใช้หูฟัง) และร่วมโต๊ะมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์เพื่อระลึกถึงความรักยิ่งใหญ่ เพื่อเข้าส่วนในพระกาย (ขนมปังไร้เชื้อ) และรับการชำระโดยพระโลหิตอันเลิศประเสริฐ (น้ำองุ่น )ขององค์พระเยซูคริสต์ในทุกอาทิตย์แรกของเดือน นมัสการด้วยเสียงผ่านบทเพลงชีวิตคริสเตียน (Hymn) และเพลงร่วมสมัย (Contemporary) ร่วมสรรเสริญพระเจ้ากับคณะนักร้องประสานเสียงหลากหลายแนวเพลงเพื่อยกย่องสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

ศิษยาภิบาลฝ่าย

suksa@yourdomain.com


อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล

ศิษยาภิบาลฝ่าย

somluck@yourdomain.com


อ.ปนัดดา ทิพยะ

ศิษยาภิบาลฝ่าย

bow@yourdomain.comนมัสการภาคบ่าย


เวลา 14:00-15:30 น.
ห้องนมัสการชั้น 3 อาคาร 180 ปี

เป็นอีกช่องทางหนึ่งให้พี่น้องเข้ามาร่วมนมัสการ เป็นการนมัสการในรูปแบบดนตรีร่วมสมัย (Contemporary) บรรยากาศเป็นกันเองและอบอุ่น มีการสามัคคีธรรมด้วยของว่าง และหลังจากการนมัสการ และเปิดชั้นรวีวารศึกษาสำหรับผู้สนใจทุกท่าน

อ.กฤติกา จิตต์บุญ

ศิษยาภิบาลฝ่าย

ikrtty@yourdomain.comนมัสการทิโมธี


เวลา 10:00-12:00 น.
Theatre Room (ชั้น 4 อาคาร 180 ปี)

นมัสการภาคภาษาไทย โดยใช้เพลงร่วมสมัย (Contemporary) ผสมกับเพลงชีวิตคริสเตียน (Hymn) ด้วยเครื่องดนตรีร่วมสมัย และร่วมโต๊ะมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์เพื่อระลึกองค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราทุกคน ในทุกอาทิตย์แรกของเดือน

อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต

ศิษยาภิบาลฝ่าย

n_vich@yourdomain.comนมัสการอนุชน


เวลา 10:15-12:00 น.
ห้องนมัสการชั้น 3 อาคาร 180 ปี

เป็นห้องนมัสการสำหรับวัยรุ่น โดยใช้เพลงร่วมสมัย (Contemporary) ผสมกับเพลงชีวิตคริสเตียน (Hymn) นำโดยทีมนมัสการซึ่งก็เป็นวัยรุ่นเช่นกัน และร่วมโต๊ะมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์เพื่อระลึกองค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราทุกคน ในทุกอาทิตย์แรกของเดือน

อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล

ศิษยาภิบาลฝ่าย

jai_lok@yourdomain.comนมัสการชั้นประถม


เวลา 10:00-12:00 น.
ห้องนมัสการชั้นประถม (ชั้น 4 อาคารหอระฆัง)

สถานที่จัดเตรียมไว้เพื่อสำหรับรูปแบบที่เหมาะสำหรับน้องๆอนุชนวัยประถมจนถึงมัธยมปีที่ 2 ได้มาพบเพื่อน พบพระเจ้า มีคำแบ่งปันเหมาะสมกับอนุชนตามวัย จำง่าย เข้าใจได้ มีการเขียนคำตอบสนองในสิ่งที่น้องๆได้ฟัง การท่องพระคัมภีร์ การหนุนใจให้ส่งเฝ้าเดี่ยว มีการอธิษฐานเผื่อเหตุการณ์ต่างๆหรืออธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน มีกรรมการชั้นนมัสการคอยดูแล ใส่ใจอย่างใกล้ชิด

อ.กฤติกา จิตต์บุญ

ศิษยาภิบาลฝ่าย

ikrtty@yourdomain.comนมัสการชั้นอนุบาล


เวลา 10:00-12:00 น.
ห้องอนุบาล

เป็นการนมัสการ ของเด็กๆโดยไม่มีผู้ปกครองนั่งร่วมด้วยแล้ว เด็กๆร้องเพลงนมัสการได้มากขึ้น นั่งฟังเรื่องราวในพระคัมภีร์ได้มากขึ้น เรามีโครงเล่าเรื่องในแต่ละสัปดาห์เรียงตั้งแต่พระธรรมปฐมกาล จนถึง พระธรรมวิวรณ์ (โครงจบภายใน3ปี) เด็กจะมีข้อท่องจำทุกอาทิตย์ เดือนละ 1 ข้อ วัยนี้จะได้รับการกระตุ้น หนุนใจ ฝึกฝนในการเฝ้าเดี่ยวโดยใช้คู่มือของคริสตจักร ในห้องนี้บางสัปดาห์ยังมีคุณครูเข้ามาสอนเพลงจีน (แต้จิ๋ว) บ้าง

ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด

ศิษยาภิบาลฝ่าย

obey@yourdomain.comนมัสการดาวิดน้อย


เวลา 10:00-12:00 น.
ห้องดาวิดน้อย

เป็นการนมัสการของเด็กๆในวัยนี้ นมัสการด้วยการร้องบทเพลงสรรเสริญ(เพลงเด็กๆ) ฟังเรื่องราวของพระเจ้าในพระคัมภีร์ มีข้อท่องจำพระวจนะทุกสัปดาห์ มอบรางวัลเพื่อเป็นแรงเสริมใจให้เด็กที่มีความกล้า และให้ความร่วมมือ เรามีพี่ๆอนุชนมานำเพลงสนุกๆ และเรามีคุณครู(ผู้เล่าเรื่อง)มาสอนเรื่องราวในพระคัมภีร์ พร้อมกับอุปกรณ์ที่น่าตื่นเต้น และช่วยให้เด็กๆจำเรื่องราวได้ง่าย และสามารถตอบคำถามของบทเรียนได้

ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด

ศิษยาภิบาลฝ่าย

obey@yourdomain.comนมัสการแกะน้อย


เวลา 10:00-11:30 น.
ห้องแกะน้อย

เรามีร้องเพลงเด็กๆเพื่อให้พ่อแม่จะได้ไปร้องให้ลูกที่บ้านได้ และเรามีการร้องเพลงนมัสการเพื่อสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่และระลึกถึงพระคุณของพระเจ้า เราได้จัดเทศนาแบ่งปันพระคำ และบางอาทิตย์เรามีรายการพิเศษ แบ่งปันคำพยานชีวิต อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน

ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด

ศิษยาภิบาลฝ่าย

obey@yourdomain.com