Home บทความหนุนใจ เซลล์รพ.เลิดสิน

เซลล์รพ.เลิดสิน


เซลล์รพ.เลิดสิน

คำอธิบาย…

ขอพี่น้องระลึกถึงเราในคำอธิษฐาน
การเยี่ยมเยียน การแบ่งปัน การหนุนใจ ในเรื่องคำพยานชีวิต การเรียน และอาชีพในอนาคต
ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน เครื่องดนตรี
ถวายทรัพย์สนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา ทุนยังชีพ
ถวายเวลาและความสามารถ เช่น การสอนดนตรี การสอนศิลปะ และทุกความสามารถด้านอื่นๆ

กลุ่มเซลโรงพยาบาลเลิดสิน (เขตบางรัก)
สถานที่: โรงพยาบาลเลิดสิน (ชั้น12)
วัน เวลา : วันพุธ 18.00-20.00 น.
ผู้นำเซล : มน.นงนุช วังชัยศรี
ศิษยาภิบาลเซล : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด
สมาชิกกลุ่ม : เป็นเจ้าหน้าที่ พยาบาล พนักงานของโรงพยาบาล และสมาชิกคริสตจักรไมตรีจิต ประมาณ 5-6 คน


ผู้ดูแลอภิบาล

ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด