Home บทความ

บทความ

อนุชนของพระคริสต์

หัวข้อสำคัญหัวข้อหนึ่งที่อนุชนมักจะต้องการให้อธิษฐานเผื่อคือ “การจัดเวลา” ทั้งในการใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า และเวลาในการทำสิ่งต่างๆ ในยุค 4.0 ที่การเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนและคริสตจักร แต่อนุชนจะเอาแบบอย่างของการจัดเวลามาจากไหน หรือจากใคร? พระเจ้าทรงบอกเราอย่างไรหรือในการจัดเวลา?
Read more

ยอมทำทุกสิ่ง เพื่อให้ผู้คนได้พ้นภัย (เอเสเคียล 4:1-17)

ก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง พระเจ้าให้เอเสเคียลทำสิ่งต่างๆ เป็นตัวอย่าง เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเยรูซาเล็มจะถูกล้อมและถูกตีจนแตก พระองค์ทรงสั่งเอเสเคียลอย่างเฉพาะเจาะจง ทำอะไร นานเท่าใด ทำอย่างไร และด้วยวิธีไหน
Read more