คำเทศนา    

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017
:: 360 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “เดโบราห์ และยาเอล สตรีผู้รักพระเจ้า” ข้อพระธรรม : ผู้วินิจฉัย 4 - 5

Read More..
 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017
:: 282 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ชีวิตแห่งการนมัสการ” ข้อพระธรรม : 1 พงศาวดาร 29 : 1 - 20 การนมัสการพระเจ้าคือชีวิตแห่งการถวาย 1. นิยามการถวาย - ถวายตัว ถวายคำสรรเสริญ และถวายทรัพย์ 2. เหตุของการถวาย - Worship มาจากคำว่า “worth-ship“ - ไตร่ตรอง (ความเป็นพระเจ้า) - ตอบสนอง : ถวายคำสรรเสริญ ถวายชีวิต ถวายทรัพย์ 3. ท่าทีของการถวาย - ถวายด้วยความชื่นชมยินดี เต็มใจ และจงรักภักดี เพราะเข้าใจข่าวประเสริฐ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017
:: 303 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “อยู่เพื่อรับใช้” ข้อพระธรรม : โรม 12 : 3 - 8 คริสตจักรจะเข้มแข็งจะต้องวางบนเสา 3 ต้น I. เสาต้นแรก สมาชิกทุกคนคือผู้รับใช้ (ข้อ 3) II. เสาต้นที่ 2 งานรับใช้ทุกอย่างสำคัญเหมือนกัน (ข้อ 4) III. เสาต้นที่ 3 การมีส่วนกันและกันในการรับใช้ (ข้อ 5-8) สรุป : เราต้องรักคริสตจักรเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงรักคริสตจักร และทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017
:: 308 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “3 คุณลักษณะของผู้ติดตามพระเยซู” ข้อพระธรรม : กิจการ 18 1. ตามพระเจ้า ไม่ตามคน 2. สร้างคน ไม่สร้างงาน 3. ทุ่มเท ไม่เฉื่อยชา

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017
:: 317 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “จงดำเนินชีวิตในความรัก .. ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก” ข้อพระธรรม : เอเฟซัส 5 : 1 - 2 1. คริสเตียนคือใคร .. “บุตร” “ที่รัก” ... (อฟ. 5:1-2) 2. คริสเตียนเป็น “บุตร” ได้เพราะอะไร เมื่อไร 2.1 พระเจ้าทรงรัก .. เราทั้งหลาย (อฟ. 5:1-2, 1 ยน. 4:7-10, 19) 2.2 มูลค่า .. พระองค์เอง “ประทานพระองค์เอง” (อฟ. 5:2) 2.3 เรารับเชื่อ รับความรักของพระองค์ (อฟ. 2:8-10, รม 8:14-17) 2.4 หนึ่งนำหนึ่ง ให้ร่วมรับพระพร .. เป็นบุตรของพระเจ้า ในครอบครัวของพระองค์ 2.5 หนึ่งตามหนึ่ง ให้กลับมาในครอบครัวของพระองค์ 3. คริสเตียนดำเนิน “ชีวิต” ให้ “สมกับ” เป็น “บุตรที่รัก” เหตุฉะนั้น อฟ. 4:1, 5:1 การดำเนินชีวิต ไม่ใช่บัญญัติ (law) แต่เป็นการ ตอบสนองความดีงามของพระเจ้า สำนึกในพระคุณ (Grace) ดำเนินชีวิต .. ให้สมกับ ... เอเฟซัส 4:1 ดำเนินชีวิตให้สมกับ... การทรงเรียก เอเฟซัส 5:1 ดำเนินชีวิตให้สมกับ ... เป็นบุตรที่รัก ... เอเฟซัส 5:8 ดำเนินชีวิตให้สมกับ ... ลูกของความสว่าง ... เอเฟซัส 5:15 ดำเนินชีวิต (ให้สมกับ) ... คนมีปัญญา ... 4. คริสเตียนรักได้อย่างไร 4.1 เลียนแบบพระคริสต์ (อฟ. 4:32, 5:1-2, 5:25) 4.2 ตัวอย่างการดำเนินชีวิตในความรัก (อฟ. 4.25-32, ยน. 13, อฟ. 5:22-33) 4.3 คริสเตียนรักจนกระทั่งวันแห่งพระเยซูคริสต์ เจ้าสาวที่บริสุทธิ์

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017
:: 272 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ชีวิตปุโรหิตที่มอบถวายแด่พระเจ้า” ข้อพระธรรม : เลวีนิติ บทที่ 8 - 10 1. ปุโรหิต 1.1 ความหมาย 1.2 พัฒนาการ 2. พระประสงค์ของพระเจ้า 2.1 ประชากรทุกคนเป็นปุโรหิต 2.2 อาณาจักรปุโรหิต 3. ปุโรหิตของคนยิว 3.1 คุณสมบัติ 3.2 การสถาปนา 3.3 การดำเนินชีวิต 3.4 สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ 4. พระคริสต์มหาปุโรหิตชั่วนิรันดร์ 5. ผู้เชื่อทุกคนเป็นปุโรหิต 5.1 ชีวิตที่บริสุทธิ์ 5.2 ชีวิตที่สัตย์ซื่อ 5.3 ชีวิตที่เกิดผล สรุป : คริสเตียนทุกคนเป็นปุโรหิต ได้รับสิทธิพิเศษจากพระเจ้า แต่ก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017
:: 359 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คริสตจักร...เจ้าสาวที่บริสุทธิ์และบริบูรณ์” ข้อพระธรรม : ฟิลิปปี 1 : 3 - 11 1. เมื่อระลึกถึง ... เราร่วมงานกัน ... พระเจ้าทรงริเริ่ม (ฟป.1:3-6) 2. คริสตจักรที่บริสุทธิ์ ... บริบูรณ์ (ฟป.1:9-11) 2.1 การทรงให้เป็นผู้ชอบธรรม (Justification) 2.2 การทรงชำระให้บริสุทธิ์ (Sanctification) 2.3 บริบูรณ์ด้วยความรัก 2.4 บริบูรณ์ด้วยความรู้และวิจารณญาณ 3. จนถึง ... วันแห่งพระคริสต์ (ฟป.1:10 , 1 ธส.5:23-24)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2017
:: 370 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของฉันไหม?” ข้อพระธรรม : 2 พงศาวดาร 7 : 14 1. พระเจ้าตอบ ถ้าคุณถ่อมใจ 2. พระเจ้าตอบ ถ้าคุณสนใจ 3. พระเจ้าตอบ ถ้าคุณกลับใจ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2017
:: 307 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ขอบพระคุณพระเจ้า” ข้อพระธรรม : สดุดี 103 : 1 - 5 1. ให้เตือนสติตนเอง ไม่ให้ลืมพระคุณของพระเจ้า 2. ให้นับพระคุณทั้งสิ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้า 3. จะตอบแทนพระคุณอันไพศาลของพระเจ้าอย่างไร

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016 วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016
:: 315 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “พระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดทรงบังเกิด” ข้อพระธรรม : ลูกา 2 : 1 - 20 1. เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์โลก 2. คำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมได้สำเร็จเป็นจริง 3. ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศข่าวดี 4. การตอบสนองของเหล่าผู้เลี้ยงแกะ

Read More..
Page 8 of 19First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Next   Last   


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register