คำเทศนา    

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2017
:: 279 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ตัวช่วยของผู้ช่วย” ข้อพระธรรม : เอสรา 7 : 1 - 10 คำถาม : อะไรเป็นเคล็ดลับของความสำเร็จในภารกิจอันหนักหน่วงนี้? 1. พระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าอยู่ด้วยกับท่าน (เอสรา 7:9) - พระหัตถ์ของพระเจ้าเป็นภาษาภาพพจน์เปรียบเทียบ - พระหัตถ์ของพระเจ้าช่วยเอสราในเรื่องต่างๆ มากมาย 2. ความตั้งใจของท่านในพระวจนะของพระเจ้า (เอสรา 7:10) - ตั้งใจศึกษาพระวจนะ - ตั้งใจกระทำตามพระวจนะ - ตั้งใจสอนพระวจนะ สรุป : การเชื่อพึ่งพระเจ้าและการเติบโตในความเข้าใจ และการทำตามพระคัมภีร์เป็นเคล็ดลับที่สำคัญยิ่ง ต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียน และการรับใช้ของเรา

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017
:: 273 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “มหัศจรรย์แห่งชีวิตในพระคริสต์” ข้อพระธรรม : อิสยาห์ 6 : 1 - 13 1. บรรยากาศแห่งการนมัสการพระเจ้า (อิสยาห์ 6 : 1 – 4) 2. บรรยากาศแห่งการอภัยบาปของพระเจ้า (อิสยาห์ 6 : 5 - 7) 3. บรรยากาศแห่งน้ำพระทัยพระเจ้า (อิสยาห์ 6 : 8 - 13)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017
:: 273 Views :: 0 Comments :: Article Rating

ข้อพระธรรม : ลูกา 24 : 13 - 35 1. องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่วมเดินทางและสนทนากับสาวก (ข้อ 13-24) 2. องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้สาวก (ข้อ 25-27) 3. สาวกจำองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ขณะทรงหักขนมปัง (ข้อ 28-32) 4. กลับกรุง(เยรูซาเล็ม)ทันทีเพื่อเป็นพยานให้องค์พระผู้เป็นเจ้า (ข้อ 33-35)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017
:: 273 Views :: 0 Comments :: Article Rating

แปลโดย: คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา หัวข้อ : “หนึ่งนำหนึ่ง นำใคร นำอย่างไร นำ 3 มิติ” ข้อพระธรรม : ยอห์น 1 : 14 - 18 1. พระบิดาเจ้าทรงนำพระคริสต์ มาถึงชีวิตของเรา 2. เราจะนำใคร นำอย่างไร แบบอย่าง หนึ่งนำหนึ่ง นำ 3 มิติ 2.1 มิติที่ 1 ญาติพี่น้อง อันดรูว์ นำ พี่ชาย : ซีโมนเปโตร “เราพบพระเมสสิยาห์แล้ว” (ยน.1:41) 2.2 มิติที่ 2 เพื่อนฟีลิป นำ เพื่อน: นาธานาเอล “มาดูเถิด” (ยน.1:45-46) 2.3 มิติที่ 3 คนรู้จัก หญิงชาวสะมาเรีย นำชาวสะมาเรียในหมู่บ้าน “ท่านผู้นี้เป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดที่แท้จริง” (ยน.4:39-42) 3. สรุป : “หนึ่งนำหนึ่ง ถึงพระคริสต์ ชีวิตนิรันดร์ อย่าหวั่นไหว ให้นำมา หาความหมาย ทั้งญาติมิตรเพื่อนสนิทจิตใจกาย ชีวิตได้เปลี่ยนแปลงแห่งพระพร”

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017
:: 238 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “พระเยซูคริสต์” ข้อพระธรรม : อิสยาห์ 53 : 1 - 12 1. เสด็จมายังโลกรับความอัปยศ (อิสยาห์ 53 : 1 - 6) 2. สิ้นพระชนม์ถูกฝังไว้ (อิสยาห์ 53 : 7 - 9) 3. เป็นขึ้นจากตายรับสง่าราศี (อิสยาห์ 53 : 10 - 12)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017
:: 320 Views :: 0 Comments :: Article Rating

ข้อพระธรรม : ฟีเลโมน ข้อ 4 - 18 1. จากทาส - นาย สู่ความเป็นพี่น้อง 2. ขอร้อง แทนที่จะสั่ง 3. ให้อภัย แทนการถือโทษ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2017
:: 257 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “เกิดผลมากเพื่อพระคริสต์” ข้อพระธรรม : กิจการ 2 : 40 - 47 1. หยั่งรากลง รักษาพระวจนะของพระเจ้าให้มั่นคงอย่างสัตย์ซื่อ (ข้อ 42) 2. เจริญเติบโตขึ้น ฝึกฝนการดำเนินชีวิตที่ยำเกรงอย่างสุดใจ (ข้อ 42, 47) 3. สร้างเสริมภายใน สร้างเสริมการใช้ชีวิตในพระกายให้แข็งแกร่ง (ข้อ 42, 44 - 46 ) 4. ขยายออกสู่ภายนอก พร้อมใจกระทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จ ข้อ 43, 47)

Read More..
เทศนาฟื้นฟูคืนวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017 เทศนาฟื้นฟูคืนวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017
:: 247 Views :: 0 Comments :: Article Rating
เทศนาฟื้นฟูบ่ายวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017 เทศนาฟื้นฟูบ่ายวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017
:: 268 Views :: 0 Comments :: Article Rating
เทศนาฟื้นฟูคืนวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2017 เทศนาฟื้นฟูคืนวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2017
:: 279 Views :: 0 Comments :: Article Rating
Page 7 of 19First   Previous   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Next   Last   


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register