คำเทศนา    

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2017 ภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2017 ภาคบ่าย
:: 613 Views :: 0 Comments :: Article Rating

เทศนาโดย: ศจ.ดร.โจชัว ติง แปลโดย: อ.ณัฐชนน ส่งพรประเสริฐ หัวข้อเทศนา: การเสริมสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพสำหรับแผ่นดินของพระเจ้า

Read More..
เพลงพิเศษคณะสตรีและคณะบุรุษ: พระเยูเป็นสว่างแท้แห่งโลกา เพลงพิเศษคณะสตรีและคณะบุรุษ: พระเยูเป็นสว่างแท้แห่งโลกา
:: 154 Views :: 0 Comments :: Article Rating

เพลงพิเศษคณะสตรีและคณะบุรุษ คริสตจักไมตรีจิต งานฉลองครบรอบ 180 ปี วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม ค.ศ.2017

Read More..
เพลงพิเศษคณะนักร้องหญิงและคณะนักร้องชาย: สรรเสริญพระบิดา เพลงพิเศษคณะนักร้องหญิงและคณะนักร้องชาย: สรรเสริญพระบิดา
:: 138 Views :: 0 Comments :: Article Rating

เพลงพิเศษคณะนักร้องหญิงและคณะนักร้องชาย คริสตจักไมตรีจิต งานฉลองครบรอบ 180 ปี วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม ค.ศ.2017

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2017
:: 702 Views :: 0 Comments :: Article Rating
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017
:: 457 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “หนึ่งใจเดียวกัน โดย ท่าทีของพระคริสต์” ข้อพระธรรม : โรม 14 : 1 - 15 : 7 1) ไม่ดูหมิ่น หรือตัดสิน แต่ยอมรับ และต้อนรับ (โรม 14:1-13) - พระบุตรไม่ได้มาเพื่อพิพากษา แต่มาเพื่อช่วยโลกให้รอดโดยพระองค์ (ยอห์น 3:17) - อย่าพิพากษา เพื่อพระเจ้าจะไม่พิพากษาท่านทั้งหลาย (มัทธิว 7:1-6, 12) 2) และอุทิศตัวของท่าน (โรม 14:13-23) - ไม่วางสิ่งซึ่งทำให้พี่น้อง “สะดุด” (1 โครินธ์ 8:7-13) - ถวายตัวของท่านเพื่อพระกายของพระคริสต์ (โรม 12) 3) เพื่อพี่น้องของท่าน (โรม 15:1-7) สรุป : “จงต้อนรับกันและกัน เช่นเดียวกับที่พระคริสต์ได้ทรงต้อนรับท่าน” (รม.15:7) 1) ให้ความเชื่อของท่านเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องระหว่างท่านกับพระเจ้า (รม.14:22) 2) มุ่งทำในสิ่งซึ่งทำให้เกิดความสงบสุข และความเจริญแก่กันและกัน (รม.14:19) 3) คนที่ความเชื่อเข้มแข็งควรจะ “อดทน” ต่อข้อบกพร่องของคนที่อ่อนแอ ไม่ควรทำอะไรตามความพอใจของตัวเอง (รม15:1)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุยายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุยายน 2017
:: 238 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คุณไม่ได้นับถือศาสนา” ข้อพระธรรม : โรม 5 : 15 - 21 - ศาสนาต่างๆ เป็นเหมือนครูผู้ให้ความรู้ - ศาสนาต่างๆ เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยทำให้ชีวิตดูสะอาด - ศาสนาต่างๆ ที่มนุษย์นับถืออยู่นั้น บอกพวกเขาเป็นนัยๆ ว่า พวกเขาไม่สามารถไปถึงสวรรค์ ด้วยกำลังของพวกเขาเอง ** ถ้าต้องการให้พระเยซูชำระโทษบาปและอภัยโทษบาป เราต้องทำอย่างไร? พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในพระธรรม 1 ยอห์น 1 : 9 แม้เราไม่ได้รอด “เพราะ” ทำความดี แต่เรารอด “เพื่อ” ทำความดี

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017
:: 276 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คนชอบธรรมได้เรียกว่าชอบธรรมโดยความเชื่อ” ข้อพระธรรม : โรม 1 - 3 1. เปาโลเรียกชื่อตัวเอง 2. ผู้เชื่อทั้งมวล 3. พระเจ้าจะตอบสนองแน่ 4. มนุษย์ได้เรียกว่าชอบธรรมโดยความเชื่อ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017
:: 301 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “พระวจนะเสริมสร้างชีวิต” ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ 8 : 1 - 8 1. ประชากรของพระเจ้าต้องอ่านพระวจนะ 2. ประชากรของพระเจ้าต้องเข้าใจพระวจนะ 3. ประชากรของพระเจ้าต้องได้รับการสอนพระวจนะ 4. ประชากรของพระเจ้าต้องมีการตอบสนองต่อพระวจนะ 4.1 กลับใจ 4.2 ชื่นชมยินดี 4.3 กระทำตามพระวจนะ 4.4 นมัสการพระเจ้า

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017
:: 259 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คุณลักษณะชีวิตของเอสรา” ข้อพระธรรม : เอสรา 9 : 4 , 14 1. เอสราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก 2.เอสราเป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสส 3. เอสราเป็นผู้ที่มีพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย 4. เอสราเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการศึกษาพระะรรมของพระเจ้า 5. เอสราเป็นผู้ที่มีความตั้งใจทำตามพระธรรมของพระเจ้า 6. เอสราเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการสั่งสอนพระธรรมของพระเจ้า

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017
:: 190 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คุณลักษณะชีวิตของเอสรา” ข้อพระธรรม : เอสรา 9 : 4 , 14 1. เอสราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก 2.เอสราเป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสส 3. เอสราเป็นผู้ที่มีพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย 4. เอสราเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการศึกษาพระะรรมของพระเจ้า 5. เอสราเป็นผู้ที่มีความตั้งใจทำตามพระธรรมของพระเจ้า 6. เอสราเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการสั่งสอนพระธรรมของพระเจ้า

Read More..
Page 6 of 19First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Next   Last   


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register