VDO    

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017
:: 215 Views :: 0 Comments :: Article Rating

แปลโดย: คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา หัวข้อ : “หนึ่งนำหนึ่ง นำใคร นำอย่างไร นำ 3 มิติ” ข้อพระธรรม : ยอห์น 1 : 14 - 18 1. พระบิดาเจ้าทรงนำพระคริสต์ มาถึงชีวิตของเรา 2. เราจะนำใคร นำอย่างไร แบบอย่าง หนึ่งนำหนึ่ง นำ 3 มิติ 2.1 มิติที่ 1 ญาติพี่น้อง อันดรูว์ นำ พี่ชาย : ซีโมนเปโตร “เราพบพระเมสสิยาห์แล้ว” (ยน.1:41) 2.2 มิติที่ 2 เพื่อนฟีลิป นำ เพื่อน: นาธานาเอล “มาดูเถิด” (ยน.1:45-46) 2.3 มิติที่ 3 คนรู้จัก หญิงชาวสะมาเรีย นำชาวสะมาเรียในหมู่บ้าน “ท่านผู้นี้เป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดที่แท้จริง” (ยน.4:39-42) 3. สรุป : “หนึ่งนำหนึ่ง ถึงพระคริสต์ ชีวิตนิรันดร์ อย่าหวั่นไหว ให้นำมา หาความหมาย ทั้งญาติมิตรเพื่อนสนิทจิตใจกาย ชีวิตได้เปลี่ยนแปลงแห่งพระพร”

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017
:: 179 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “พระเยซูคริสต์” ข้อพระธรรม : อิสยาห์ 53 : 1 - 12 1. เสด็จมายังโลกรับความอัปยศ (อิสยาห์ 53 : 1 - 6) 2. สิ้นพระชนม์ถูกฝังไว้ (อิสยาห์ 53 : 7 - 9) 3. เป็นขึ้นจากตายรับสง่าราศี (อิสยาห์ 53 : 10 - 12)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017
:: 262 Views :: 0 Comments :: Article Rating

ข้อพระธรรม : ฟีเลโมน ข้อ 4 - 18 1. จากทาส - นาย สู่ความเป็นพี่น้อง 2. ขอร้อง แทนที่จะสั่ง 3. ให้อภัย แทนการถือโทษ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2017
:: 183 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “เกิดผลมากเพื่อพระคริสต์” ข้อพระธรรม : กิจการ 2 : 40 - 47 1. หยั่งรากลง รักษาพระวจนะของพระเจ้าให้มั่นคงอย่างสัตย์ซื่อ (ข้อ 42) 2. เจริญเติบโตขึ้น ฝึกฝนการดำเนินชีวิตที่ยำเกรงอย่างสุดใจ (ข้อ 42, 47) 3. สร้างเสริมภายใน สร้างเสริมการใช้ชีวิตในพระกายให้แข็งแกร่ง (ข้อ 42, 44 - 46 ) 4. ขยายออกสู่ภายนอก พร้อมใจกระทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จ ข้อ 43, 47)

Read More..
เทศนาฟื้นฟูคืนวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017 เทศนาฟื้นฟูคืนวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017
:: 189 Views :: 0 Comments :: Article Rating
เทศนาฟื้นฟูบ่ายวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017 เทศนาฟื้นฟูบ่ายวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017
:: 207 Views :: 0 Comments :: Article Rating
เทศนาฟื้นฟูคืนวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2017 เทศนาฟื้นฟูคืนวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2017
:: 218 Views :: 0 Comments :: Article Rating
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017
:: 302 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “เดโบราห์ และยาเอล สตรีผู้รักพระเจ้า” ข้อพระธรรม : ผู้วินิจฉัย 4 - 5

Read More..
 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017
:: 223 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ชีวิตแห่งการนมัสการ” ข้อพระธรรม : 1 พงศาวดาร 29 : 1 - 20 การนมัสการพระเจ้าคือชีวิตแห่งการถวาย 1. นิยามการถวาย - ถวายตัว ถวายคำสรรเสริญ และถวายทรัพย์ 2. เหตุของการถวาย - Worship มาจากคำว่า “worth-ship“ - ไตร่ตรอง (ความเป็นพระเจ้า) - ตอบสนอง : ถวายคำสรรเสริญ ถวายชีวิต ถวายทรัพย์ 3. ท่าทีของการถวาย - ถวายด้วยความชื่นชมยินดี เต็มใจ และจงรักภักดี เพราะเข้าใจข่าวประเสริฐ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017
:: 244 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “อยู่เพื่อรับใช้” ข้อพระธรรม : โรม 12 : 3 - 8 คริสตจักรจะเข้มแข็งจะต้องวางบนเสา 3 ต้น I. เสาต้นแรก สมาชิกทุกคนคือผู้รับใช้ (ข้อ 3) II. เสาต้นที่ 2 งานรับใช้ทุกอย่างสำคัญเหมือนกัน (ข้อ 4) III. เสาต้นที่ 3 การมีส่วนกันและกันในการรับใช้ (ข้อ 5-8) สรุป : เราต้องรักคริสตจักรเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงรักคริสตจักร และทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร

Read More..
Page 6 of 18First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Next   Last   


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register