คำเทศนา    

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017
:: 168 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “การรับภาระของกันและกัน” ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 6 : 1 - 10 1. การช่วยผู้ละเมิด 1.1 ช่วยด้วยความสุภาพ 1.2 ช่วยให้กลับตั้งตัวใหม่ได้ 2. การช่วยรับภาระของกันและกัน 2.1 สาเหตุที่ต้องรับภาระของกันและกัน 2.2 ทำให้บัญญัติของพระคริสต์สำเร็จ 3. ทุกคนต้องรับภาระของตัวเอง 3.1 หน้าที่ภาระที่แต่ละคนได้รับแตกต่างกัน 3.2 ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้า 4. ความรับผิดชอบส่วนตัว และต่อผู้อื่น 4.1 การแบ่งสิ่งที่ดีต่อผู้อื่น 4.2 ผลที่จะได้รับจากการกระทำ 4.3 จงทำดีต่อคนทั้งปวง

Read More..
 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017
:: 232 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “เนื้อหนังและผลแห่งพระวิญญาณ” ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 5 : 13 - 26 1. พระเจ้าประทานเสรีภาพให้กับเราตั้งแต่ “การทรงสร้าง” พร้อมทั้งขอบเขตของเสรีภาพนี้ 2. การดำเนินชีวิตและใช้เสรีภาพอย่างมีความรับผิดชอบ และใช้เสรีภาพด้วยความรัก 3. อย่าใช้เสรีภาพที่มีเป็น “จุดเริ่มต้น” ที่จะทำตามเนื้อหนัง 4. พระวิญญาณเป็นผู้ที่จะช่วยเราดำเนินชีวิต ให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017
:: 222 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ: “เสรีภาพที่แท้จริง” ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 5 : 1 - 15 1. ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูเท่านั้น (ข้อ 1-6) พระเยซูคริสต์ กับ ธรรมบัญญัติ 2. ไม่เทียมแอกกับความบาปอีก (ข้อ 7-12) ชีวิตเก่า กับ ชีวิตใหม่ 3. รับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรัก (ข้อ 13-15) เสริมสร้างซึ่งกันและกัน กับ ทำร้าย ทำลาย กันและกัน

Read More..
 วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017
:: 274 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอน” ข้อพระธรรม : มัทธิว 6 : 5 - 13

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017
:: 216 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “แบบอย่างของการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า” ข้อพระธรรม : กิจการฯ 20 : 17 - 38 1. ท่าทีในการรับใช้ (17-27) ก. อ่อนน้อมถ่อมใจในทุกเรื่อง ข. ทนทุกข์เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ค. สอนด้วยความรัก ง. สัตย์ซื่อจนวันตาย 2. คำเตือนที่เคร่งครัด (28-32) ก. ระวังตนเอง ข. เลี้ยงดูคริสตจักร ค. ระแวดระวังคำสอนผิด ง. มอบไว้ด้วยความเชื่อวางใจ 3. อุปนิสัยที่ดีงาม (33-38) ก. ซื่อสัตย์ใสสะอาด ข. บากบั่นทำงาน ค. ช่วยเหลือคนที่มีกำลังน้อย ง. ชอบให้ด้วยใจยินดี

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017
:: 273 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “หัวใจรักพระวจนะ” ข้อพระธรรม : กิจการฯ 17 : 1 - 15 1. เปิดใจ 2. เต็มใจ 3. รู้ใจ 4. เชื่อใจ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017
:: 241 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คริสตจักรและสาวกยอมถวายผลที่ดีที่สุดแด่พระเจ้า” ข้อพระธรรม : กิจการ 13 : 1 - 3 คริสตจักรอันทิโอก แคว้นซีเรีย 1. ผู้นำคือผู้พยากรณ์และอาจารย์ 2. ถูกขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านนมัสการ และอดอาหารอธิษฐาน 3. รับการท้าทายให้ส่งคนที่ดีที่สุดออกไป 4. เป็นต้นแบบของการส่งมิชชันนารี แก่คนต่างชาติ บทเรียน ที่คริสตจักรนำไปใช้ 1. คริสตจักรประกอบด้วย ผู้นำและสาวก ที่หลากหลายแตกต่าง แต่มีนิมิตหมายเดียวกัน ย่อมขับเคลื่อนได้ง่าย 2. คริสตจักร ดำรงอยู่เพื่อตอบสนองพระมหาบัญญัติ (มธ.22:37-39) รักพระเจ้า รักเพื่อนบ้านทำตามพระมหาบัญชา (มธ.28:19-20) ประกาศ สร้างสาวก ส่งออกไป 3. ไมตรีจิต เป็น คริสตจักรแห่งมิชชั่น 38 ปี ตั้งแต่ 1979 4. เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังและกระทำตามเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตรัสสั่ง “Separate me” 5. ยอมส่งคนที่ดีที่สุดออกไป เพื่อขยายแผ่นดินพระเจ้า บทเรียนสำหรับสมาชิกที่เป็นสาวก 1. เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ท่ามกลางความหลากหลาย 2. แสวงหาพระเจ้า เชื่อฟังเสียงพระวิญญาณ 3. ยอมมอบถวายผลที่ดีที่สุดแด่พระเจ้า

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 2017
:: 150 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ชุมชนของพระเยซูคริสต์” ข้อพระธรรม : กิจการ 2 : 36 - 47 1. ชุมชนของคนกลับใจ - ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ (กิจการ 2:36-40) 2. ชุมชนของผู้อุทิศตนเป็นสาวก - ด้วยการศึกษาพระวจนะ และ การอธิษฐาน (กิจการ 2:41-42) 3. ชุมชนของพระเจ้า - ที่แสดงออกด้วยการรักกันและกัน (กิจการ 2:43-47)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2017
:: 145 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ลักษณะชีวิตที่นำไปสู่ความสำเร็จ” ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ 6 : 1 - 16 คำนำ : ความยิ่งใหญ่ของชีวิต มิได้วัดจากการไต่เต้าสู่ความสำเร็จที่ง่ายดาย แต่วัดกันที่ลักษณะชีวิตภายในที่กล้าหาญในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนชีวิตของเราประสบความสำเร็จจากพระธรรมเนหะมีย์บทนี้ เราได้เห็นลักษณะชีวิตคริสเตียนของเนหะมีย์ ที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ท่านประสบความสำเร็จได้ เพราะท่านมีลักษณะชีวิต อย่างน้อย 2 ประการ 1. มีใจหนักแน่นมั่นคงจนถึงที่สุด (1-14) ก. แม้จะถูกลวง เพื่อทำร้ายร่างกาย (1-4) ข. แม้จะถูกใส่ร้าย เพื่อทำให้เสียชื่อเสียงและเกิดความกลัว (5-14) 2. มีความเชื่อมั่นในการทรงช่วยของพระเจ้า (15-16) ก. พระเจ้าทรงประทานความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ (15) ข. พระเจ้าทรงให้ผู้ขัดขวางล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง (16) สรุป : พระเจ้าทรงมีพระประสงค์จะให้เราประสบความสำเร็จ ทั้งในงานฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม เราจึงต้องมีใจหนักแน่นมั่นคงและเชื่อมั่นในการทรงช่วยของพระเจ้าเสมอ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม 2017
:: 269 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อเทศนา: "การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสาวก" ข้อพระธรรม: เนหะมีย์ 2:11-20 การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ ต้องกระทำ 3 สิ่ง 1. เห็นคุณค่าของการเป็นสาวก - มีเวลากับพระเจ้า - มีนิมิตจากพระเจ้า 2. ยอมถูกสร้าง - ยอมฟัง - ยอมรับ 3. ร่วมสร้างครอบครัวพระคริสต์ - รับการมอบหมาย - รับใช้ด้วยการอุทิศตัว

Read More..
Page 5 of 19First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Next   Last   


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register