VDO    

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2017
:: 638 Views :: 0 Comments :: Article Rating
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017
:: 398 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “หนึ่งใจเดียวกัน โดย ท่าทีของพระคริสต์” ข้อพระธรรม : โรม 14 : 1 - 15 : 7 1) ไม่ดูหมิ่น หรือตัดสิน แต่ยอมรับ และต้อนรับ (โรม 14:1-13) - พระบุตรไม่ได้มาเพื่อพิพากษา แต่มาเพื่อช่วยโลกให้รอดโดยพระองค์ (ยอห์น 3:17) - อย่าพิพากษา เพื่อพระเจ้าจะไม่พิพากษาท่านทั้งหลาย (มัทธิว 7:1-6, 12) 2) และอุทิศตัวของท่าน (โรม 14:13-23) - ไม่วางสิ่งซึ่งทำให้พี่น้อง “สะดุด” (1 โครินธ์ 8:7-13) - ถวายตัวของท่านเพื่อพระกายของพระคริสต์ (โรม 12) 3) เพื่อพี่น้องของท่าน (โรม 15:1-7) สรุป : “จงต้อนรับกันและกัน เช่นเดียวกับที่พระคริสต์ได้ทรงต้อนรับท่าน” (รม.15:7) 1) ให้ความเชื่อของท่านเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องระหว่างท่านกับพระเจ้า (รม.14:22) 2) มุ่งทำในสิ่งซึ่งทำให้เกิดความสงบสุข และความเจริญแก่กันและกัน (รม.14:19) 3) คนที่ความเชื่อเข้มแข็งควรจะ “อดทน” ต่อข้อบกพร่องของคนที่อ่อนแอ ไม่ควรทำอะไรตามความพอใจของตัวเอง (รม15:1)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุยายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุยายน 2017
:: 176 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คุณไม่ได้นับถือศาสนา” ข้อพระธรรม : โรม 5 : 15 - 21 - ศาสนาต่างๆ เป็นเหมือนครูผู้ให้ความรู้ - ศาสนาต่างๆ เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยทำให้ชีวิตดูสะอาด - ศาสนาต่างๆ ที่มนุษย์นับถืออยู่นั้น บอกพวกเขาเป็นนัยๆ ว่า พวกเขาไม่สามารถไปถึงสวรรค์ ด้วยกำลังของพวกเขาเอง ** ถ้าต้องการให้พระเยซูชำระโทษบาปและอภัยโทษบาป เราต้องทำอย่างไร? พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในพระธรรม 1 ยอห์น 1 : 9 แม้เราไม่ได้รอด “เพราะ” ทำความดี แต่เรารอด “เพื่อ” ทำความดี

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017
:: 213 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คนชอบธรรมได้เรียกว่าชอบธรรมโดยความเชื่อ” ข้อพระธรรม : โรม 1 - 3 1. เปาโลเรียกชื่อตัวเอง 2. ผู้เชื่อทั้งมวล 3. พระเจ้าจะตอบสนองแน่ 4. มนุษย์ได้เรียกว่าชอบธรรมโดยความเชื่อ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017
:: 239 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “พระวจนะเสริมสร้างชีวิต” ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ 8 : 1 - 8 1. ประชากรของพระเจ้าต้องอ่านพระวจนะ 2. ประชากรของพระเจ้าต้องเข้าใจพระวจนะ 3. ประชากรของพระเจ้าต้องได้รับการสอนพระวจนะ 4. ประชากรของพระเจ้าต้องมีการตอบสนองต่อพระวจนะ 4.1 กลับใจ 4.2 ชื่นชมยินดี 4.3 กระทำตามพระวจนะ 4.4 นมัสการพระเจ้า

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017
:: 198 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คุณลักษณะชีวิตของเอสรา” ข้อพระธรรม : เอสรา 9 : 4 , 14 1. เอสราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก 2.เอสราเป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสส 3. เอสราเป็นผู้ที่มีพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย 4. เอสราเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการศึกษาพระะรรมของพระเจ้า 5. เอสราเป็นผู้ที่มีความตั้งใจทำตามพระธรรมของพระเจ้า 6. เอสราเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการสั่งสอนพระธรรมของพระเจ้า

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017
:: 128 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คุณลักษณะชีวิตของเอสรา” ข้อพระธรรม : เอสรา 9 : 4 , 14 1. เอสราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก 2.เอสราเป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสส 3. เอสราเป็นผู้ที่มีพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย 4. เอสราเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการศึกษาพระะรรมของพระเจ้า 5. เอสราเป็นผู้ที่มีความตั้งใจทำตามพระธรรมของพระเจ้า 6. เอสราเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการสั่งสอนพระธรรมของพระเจ้า

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2017
:: 219 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ตัวช่วยของผู้ช่วย” ข้อพระธรรม : เอสรา 7 : 1 - 10 คำถาม : อะไรเป็นเคล็ดลับของความสำเร็จในภารกิจอันหนักหน่วงนี้? 1. พระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าอยู่ด้วยกับท่าน (เอสรา 7:9) - พระหัตถ์ของพระเจ้าเป็นภาษาภาพพจน์เปรียบเทียบ - พระหัตถ์ของพระเจ้าช่วยเอสราในเรื่องต่างๆ มากมาย 2. ความตั้งใจของท่านในพระวจนะของพระเจ้า (เอสรา 7:10) - ตั้งใจศึกษาพระวจนะ - ตั้งใจกระทำตามพระวจนะ - ตั้งใจสอนพระวจนะ สรุป : การเชื่อพึ่งพระเจ้าและการเติบโตในความเข้าใจ และการทำตามพระคัมภีร์เป็นเคล็ดลับที่สำคัญยิ่ง ต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียน และการรับใช้ของเรา

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017
:: 214 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “มหัศจรรย์แห่งชีวิตในพระคริสต์” ข้อพระธรรม : อิสยาห์ 6 : 1 - 13 1. บรรยากาศแห่งการนมัสการพระเจ้า (อิสยาห์ 6 : 1 – 4) 2. บรรยากาศแห่งการอภัยบาปของพระเจ้า (อิสยาห์ 6 : 5 - 7) 3. บรรยากาศแห่งน้ำพระทัยพระเจ้า (อิสยาห์ 6 : 8 - 13)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017
:: 216 Views :: 0 Comments :: Article Rating

ข้อพระธรรม : ลูกา 24 : 13 - 35 1. องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่วมเดินทางและสนทนากับสาวก (ข้อ 13-24) 2. องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้สาวก (ข้อ 25-27) 3. สาวกจำองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ขณะทรงหักขนมปัง (ข้อ 28-32) 4. กลับกรุง(เยรูซาเล็ม)ทันทีเพื่อเป็นพยานให้องค์พระผู้เป็นเจ้า (ข้อ 33-35)

Read More..
Page 5 of 18First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Next   Last   


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register