คำเทศนา    

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017
:: 141 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : ศักดิ์ศรีของวิหารของพระเจ้า ข้อพระธรรม : ฮักกัย 2 : 1 - 23 1. ศักดิ์ศรีของพระวิหาร สำแดงจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (ข้อ 1-9) 2. ศักดิ์ศรีของพระวิหาร สำแดงออกจากทุกคนที่ทำหน้าที่ของตน (ข้อ 10-19) 3. ศักดิ์ศรีของพระวิหาร อยู่ที่การสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้า (ข้อ 20-23)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017
:: 159 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ: หนุนใจสร้างพระวิหารของพระเจ้า ข้อพระธรรม : ฮักกัย 1 : 1 - 15 เบื้องหลัง : 1. พระเจ้าทรงเตือน (ข้อ 1 - 2) 2. พระเจ้าทรงสอบถาม (ข้อ 3 - 4) 3. พระเจ้าไม่ประทานพร (ข้อ 5 - 6) 4. สมควรสำรวจ (ข้อ 7 - 8) 5. ไม่มีเก็บเกี่ยว (ข้อ 9 - 11) 6. ฟัง ตาม สร้าง พระวิหาร (ข้อ 12 - 15)

Read More..
 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017
:: 170 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “รับ” และ “ใช้” สิทธิอำนาจ ข้อพระธรรม : โคโลสี 4 : 2 - 6 บทนำ : ความสมดุลของคริสเตียน “to be with Him, and to be sent out” (มก. 3:14-15) 1. อธิษฐาน : “อุทิศ” และ “เฝ้าระวัง”, จากฮันนาห์, เฮเซคียาห์, ถึงสวนเกทเสมนี (ข้อ 2-3) 2. กล่าวพระวจนะ (ความล้ำลึกของพระคริสต์) (ข้อ 4-6) 2.1) ความมุ่งมั่น และ ทุ่มเท 2.2) “หา” โอกาส “ใช้” สติปัญญา “เลือก” ถ้อยคำ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017
:: 155 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “มิชชันนารีสุดปลายแผ่นดินโลก” ข้อพระธรรม : กิจการฯ 1 : 1 - 8 1. หมอลูกาแบบอย่างมิชชันนารีสุดปลายแผ่นดินโลก กจ.1:1 ก. ผู้ส่ง/ผู้สนับสนุน กจ.13:1-3, 16:10 ฟป.4:14-19 ข. ผู้ไปเป็นมิชชันนารี กจ.20:6, 21:1, 27:1 คส.4:14 2ทธ.4:11 ค. ผู้รณรงค์ ลก.1-24 กจ.1-28 2. คำสอนของหมอลูกาโดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก. อธิษฐานรับฤทธิ์เดชทำพันธกิจโลก กจ.1:4 ข. ไม่เห็นแก่ตัว/Passion กจ.1:6 ลก.9:24, 14:27, 18:32 ค. เลิกความคิดที่ว่า ไม่สำคัญ/ไม่ถึงเวลา/ไม่พร้อม กจ.1:8

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017
:: 220 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ความรักกับการรับใช้” ข้อพระธรรม : ยอห์น 21 : 15 - 19 1. ความรักเป็นศูนย์กลางของการรับใช้ 2. ความรักแท้สะท้อนออกมาเป็นการกระทำ 3. ความรักเป็นแรงขับเคลื่อนให้เรารับใช้แบบพระเยซู

Read More..
 วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2017
:: 207 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “พระเจ้าทรงรัก .. ทรงฤทธิ์ .. ทรงช่วย” ข้อพระธรรม : อพยพ 3 : 1 - 12 1. พระเจ้าทรงรัก ............................ 2. พระเจ้าทรงช่วย ......................... 3. พระเจ้าทรงใช้ ............................ 3.1 ออกจาก ........................... 3.2 เข้าสู่ ................................. (อพยพ 19:4-6) 3.3 เพื่อ .................................. (1 เปโตร 2:9-12)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017
:: 399 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ตื่น! ไปทำงานได้แล้ว!” ข้อพระธรรม : มัทธิว 25 : 31 - 46 1. เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาจะแบ่งประชาชาติเป็นขวาและซ้าย (ข้อ31-33) 2. เมื่อเราหิว พวกท่านก็จัดหาให้เรากิน (ข้อ 34-40) 3. เมื่อเราหิว ท่านก็ไม่ได้ให้เรากิน (ข้อ41-46) ก. รักพระเจ้า “ต่อหน้า” หรือ “ด้วยใจ” ข. รักพี่น้อง “รักไม่ได้” หรือ “เชื่อฟัง” ค. ทำงานของพระเจ้า “จงออกไป” พระเจ้าทรงอยู่กับเราแน่นอน

Read More..
 วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2017
:: 126 Views :: 0 Comments :: Article Rating

 ขออภัยเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิค

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017
:: 209 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ: “คุณลักษณะชีวิตคริสเตียนเรื่องการอธิษฐาน” ข้อพระธรรม: 2 พงศ์กษัตริย์ 20 : 1 - 7 คำนำ : ศัตรูใหญ่ของชีวิตคริสเตียน คือ “อ้างว่าตัวเองยุ่งมากจนไม่มีเวลาหายใจ” ผู้รับใช้บางคนบอกว่า ไม่มีเวลาอธิษฐานเพราะชีวิตการรับใช้ ยุ่งวุ่นวาย ... ชีวิตของเราวุ่นวายมากจนขนาดไหน เราต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะขีวิตคริสเตียนเรื่องการอธิษฐานให้ดี กษัตริย์เฮเซคียาห์ สำแดงชีวิต แห่งการอธิษฐาน 3 ประการดังนี้ : 1. อย่าท้อใจ ... แม้ชีวิตของเราอยู่ในสถานการณ์ที่หมดหนทาง (ข้อ1) อิสยาห์เปิดเผยพระวจนะของพระองค์ให้กับกษัตริย์เฮเซคียาห์ว่า “ท่านจะตายและไม่ฟื้น” (ข้อ2-5) 2. อธิษฐานด้วยความต้ังใจและเทหมดใจต่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ท่าทีสำคัญในการอธิษฐาน 3. แก่นแท้ของการอธิษฐาน คือชีวิตที่ดำเนินอยู่เฉพาะพระพักตร์ ของพระเจ้า (ข้อ2) การอธิษฐานนั้นไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลาอ้อนวอนด้วยคำอธิษฐานเท่านั้น แต่เป็นช่วงเวลาท่ีสำแดงชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง สรุป: ชีวิตแห่งกํารอธิษฐานของพี่น้องคริสเตียน ต้องขยันหมั่นเพียร ด้วยสุดหัวใจ และต้องเข้าใจท่าทีในการอธิษฐานอย่างถูกต้อง และอย่าลืมว่า อธิษฐานไม่ใช่สูตรแต่เป็นชีวิตที่สำแดงออกมาอย่างต่อเนื่อง

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017 วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017
:: 173 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “การพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณให้เข้มแข็ง เติบโต” ข้อพระธรรม : สดุดี 51 1. ยอมจำนน​ สำนึกผิด​ และสารภาพบาปต่อพระเจ้า 2. ทูลขอการอภัยโทษบาป 3. ทูลขอการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณ

Read More..
Page 4 of 19First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register