คำเทศนา    

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018 วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018
:: 195 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์” ข้อพระธรรม : ยอห์น 21 : 1 - 19 1. ทรงห่วงใยความต้องการของสาวก (ข้อ 1-14) ก. ทรงสำแดงพระองค์แก่สาวก (ข้อ 1-4) ข. ชี้แนะสาวกจับปลา (ข้อ 5-11) ค. เตรียมอาหารเช้าให้สาวก (ข้อ 12-14) 2. สอบถามความรักและทรงมอบหมาย (ข้อ 15-17) 3. ทรงทำนายถึงการตายเพื่อพระองค์ของเปโตร (ข้อ 18-19)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018 วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018
:: 174 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ: “นี่ใครกัน” ข้อพระธรรม : มัทธิว 21 : 1 - 10 เนื้อหา : ความต่างของ “ยิว” กับ “สาวก”... 1. “ผิวเผิน” หรือ “สนิทสนม” - เรา “สัมพันธ์” กับพระเยซูอย่างไร 2 “ตื้นเขิน” หรือ “รู้ลึก” - เรา “รู้เรื่อง” พระองค์แค่ไหน 3 “รู้ชื่อ” หรือ “รู้ใจ” - เราทําตาม “พระทัย” พระองค์มากเพียงไร สรุป : ตั้งแต่อีสเตอร์นี้ไป เราจะเป็น “ลูก” พระเจ้า... ไม่ใช่เป็นแค่ “สมาชิก” คริสตจักร

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018 วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018
:: 248 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “การเลือกเชื่อฟังพระเจ้า” ข้อพระธรรม : กิจการ 4 : 12 - 14 1. ยืนหยัดยึดมั่นในฐานศิลาแห่งความเชื่อ (12) 2. ให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตที่แสดงถึงคุณลักษณะภายใน (13) 3. สำแดงให้เห็นพยานที่ทรงพลังของความเชื่อ (14)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018 วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018
:: 176 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ: “พระเจ้าทรงพอพระทัยการเชื่อฟัง” ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 15 : 1 - 35 1. ความหมายของการเชื่อฟัง 2. การเชื่อฟัง 2.1 เป็นการไว้วางใจพระเจ้า 2.2 มั่นใจในพระสัญญา 2.3 เป็นการสรรเสริญพระเจ้า 2.4 นำมาซึ่งพระพร 3. การไม่เชื่อฟัง 3.1 เป็นการไม่ยำเกรงพระเจ้า 3.2 ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า 3.3 เป็นการไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018 วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018
:: 155 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ: “ซาอูล กษัตริย์องค์แรก” ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 9 : 1 - 12 : 25 1. ภูมิหลังของท่าน (1 ซามูเอล 9:1-14) 2. ได้รับการทรงเรียกและได้รับการเจิม (1 ซามูเอล 9:15-10:8) 3. ได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ (1 ซามูเอล 10:9-27) 4. ผลงานของท่าน (1 ซามูเอล 11:1-12:25) 5. บทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณ

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018 วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018
:: 161 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ขอตั้งกษัตริย์ให้เราเถิด” ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 8 : 4 - 22 1. ขอได้ .. ขออย่างถูกต้อง .. ถูกเวลา 1.1 อิสราเอลขอกษัตริย์ 1) ซามูเอล .. เรื่องลูก (8.5) 2) อิสราเอล .. เรื่องตามอย่างประชาชาติ ปฏิเสธพระเจ้า (8:5,7,12) 3) การขอผิด (8:9-18, ยก.4:1-4) 4) การขออย่างถูกต้อง .. ตามพระวจนะ (ยน.15:7,16) 1.2 ซามูเอลตอบสนองอย่างไร 1) ฟัง .. อธิษฐาน (8:6) 2) เตือน .. อธิษฐาน (8:21) 3) เชื่อฟังคำสั่งพระเจ้า (8:22) 2. ขอตามอย่าง “พระทัย” .. ไม่ใช่ขอตาม “ประชาชาติ” 2.1 อย่าตามอย่าง “ประชาชาติ” (ลนต.18:1-5) 2.2 จงแตกต่างอย่างพระเจ้า (ลนต.19:1, 1 ปต.4:1-4,13,16) 3. ขอตามคำอธิษฐานของพระเยซู 3.1 ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระเจ้า (มธ.6:9-13) 3.2 ขอให้พระเจ้าทรงเป็น “กษัตริย์” ในชีวิตเรา 3.3 ขอให้เป็นสาวกที่ “ปฏิเสธตนเอง” ตามพระทัยไม่ใช่ตามใจตัวเอง (ลก.9:23 , 22:42)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018
:: 153 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ: “รู้เรื่อง แต่ไม่รู้จัก รู้จัก แต่รู้ไม่จริง” ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 4 : 1 - 11 1. รู้เรื่อง ... แต่ไม่รู้จัก ... ต้องเปิดใจ 2. รู้จัก ... แต่รู้ไม่จริง ... ต้องกลับใจ 3. รู้จริง ... ได้ชีวิต ... ต้องตั้งใจ

Read More..
 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018
:: 145 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ผู้รับใช้พระเจ้าที่สัตย์ซื่อ” ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 7 : 3 - 17 1. สร้างสาวก (ข้อ 3 - 4) 2. สนิทสนม (ข้อ 5 - 8) 3. ส่งต่อข่าวประเสริฐ (ข้อ 9 - 17)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018 วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018
:: 195 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “พระเจ้าทรงเรียกคนให้รับใช้พระองค์” ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 2 : 35 - 3 : 18 1. พระเจ้าทรงใช้คนให้ทำพันธกิจของพระองค์ให้สำเร็จ (2:35) 1.1 พระเจ้าทรง “ประสงค์” จะใช้คน 1.2 พระเจ้าสัญญาจะอวยพระพรผู้ที่รับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อ 2. เหตุใดพระเจ้าจึงไม่ใช้เอลีอีกต่อไป 2.1 รู้ว่าบุตรทำบาป แต่ไม่จัดการ (3:13) 2.2 ไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าพระเยโฮวาห์ (2:29) 2.3 การพิพากษาของพระเจ้าอาจจะเข้มงวดมากก็ได้ (3:11) 2.4 ความบาปบางอย่างจะไม่ได้รับการอภัยเลยตลอดไป (3:14) 3. เหตุใดพระเจ้าจึงทรงใช้ซามูเอล 3.1 พระเยโฮวาห์มีพระดำรัสที่ทรงประสงค์ให้ประกาศออกไป (3:1, 19-21) 3.2 ซามูเอลรับใช้อย่างขันแข็งจริงจัง 3.3 ซามูเอลเตรียมพร้อมแล้วที่จะทำสิ่งที่พระเจ้ามีพระประสงค์ ให้เขาทำ (3:10) 3.4 มีจิตใจที่บริสุทธิ์ปราศจากเล่ห์ร้าย (3:18)

Read More..
วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2018 วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2018
:: 149 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “แผนเดิม คนใหม่” ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 2 : 12 - 17, 26 - 36 1. พระเจ้าปลดผู้ที่จะทำให้แผนการของพระองค์ล้มเหลว 2. พระเจ้าเจิมตั้งผู้ที่จะทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จขึ้นมาแทนด้วย

Read More..
Page 2 of 19First   Previous   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register