VDO    

คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2016
:: 322 Views :: 0 Comments :: Article Rating

ข้อพระธรรม : ลูกา 13 : 22-30 , มัทธิว 7 : 13-14 1. ทางกว้าง “ดูเหมือนถูก” (มธ.7:13, สภษ.16:25) ลักษณะ : กว้างขวาง สะดวกสบาย ตามใจฉัน มีคนไปมาก ผล : ปลายทางนำไปสู่ความพินาศ 2. ทางลัด “ดูเหมือนดี” (ลก.13:25-27, มธ.7:21) ลักษณะ : รวดเร็ว ทันใจ ลงทุนน้อยหวังผลมาก มีคนสนใจมาก ผล : ปลายทางนำไปสู่ทางตัน และอาจจะหลงทาง 3) ทางแคบ “ดูเหมือนยาก” (ลก.13:24, มธ.7:14) ลักษณะ : แคบ เสียสละ อุทิศ ทุกข์ยาก ลำบาก มีคนหาพบน้อย ผล : ปลายทางนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์

Read More..
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2016
:: 335 Views :: 0 Comments :: Article Rating

ข้อพระธรรม : ลูกา 12 : 54 - 13 : 6 1. คนเราต้องรู้จักสังเกต/เห็น แล้วคิด/วิจัย แล้วอธิษฐาน แล้วเข้าใจ 2. คนเราต้องตระหนักว่าสิ่งที่ถูกคืออะไร และตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่ถูกในเวลาที่ถูก 3. ตัวอย่าง 3.1 ดินฟ้าอากาศ (12:54-56) 3.2 โจทก์ ผู้พิพากษา (12:57-59) ..ถ้าไม่หาช่องที่จะคืนดี..ขังในเรือนจำ.. 3.3 ชาวกาลิลีที่ตาย (13:1-3) ..ถ้าท่านไม่ได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศ 3.4 18 คนที่ตายที่สิโลอัม (13:4-5) ..ถ้าท่านไม่ได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศ 3.5 ต้นมะเดื่อ (13:6-9) ..ถ้าไม่เกิดผล..จงโค่นมันเสีย 4. คุณ เห็น คิด ไตร่ตรอง อธิษฐาน ควรตัดสินใจอะไร อย่างไรไหม

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2016
:: 279 Views :: 0 Comments :: Article Rating

ข้อพระธรรม : ฮีบรู 12 : 18 - 29 1. เราได้รับพระคุณของพระเจ้าแล้ว (18-24) 1.1 ได้เข้าสู่เยรูซาเล็มของเบื้องบน 1.2 มีพระเยซูเป็นผู้กลางของเรา 2. เราต้องระมัดระวังคำเตือนสอนจากสวรรค์ (25-27) 2.1 อย่าปฏิเสธไม่ยอมฟังพระองค์ผู้ตรัสอยู่นั้น 2.2 จงยำเกรงพระวจนะของพระเจ้าและปฏิบัติตามพระธรรมของพระองค์ 3. เราได้รับแผ่นดินที่ไม่หวั่นไหวมาแล้ว (28-29) 3.1 ควรจะขอบพระคุณ 3.2 รับใช้พระเจ้าด้วยความเคารพและยำเกรง

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2016
:: 287 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ก้าวต่อไป .. ถึงเป้าหมาย” ข้อพระธรรม : ฮีบรู 12 : 1 - 17 เราจะก้าวต่อไปในความเชื่อเพื่อไปถึงเป้าห­มายต่อหน้าพระพักตร์พระเยซู เราต้องมีแรงขับเคลื่อน 3 ประการด้วยกัน 1. ก้าวไปด้วยพลัง 1.1 ละทิ้งสิ่งที่ถ่วงและบาปที่เกาะแน่น 1.2 วิ่งด้วยความเพียร 1.3 เพ่งมองที่พระเยซู 2. ก้าวไปด้วยความรัก (การตีสอน) 2.1 เราเป็นบุตรของพระเจ้า 2.2 เพื่อเราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ 3. ก้าวไปด้วยพระคุณ 3.1 ระวัง! อย่าให้ใครพลาดจากพระคุณ 3.2 ระวัง! อย่าให้ใครตกหลุมของความบาป

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2016
:: 349 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “สะสม สอน สำแดง” ข้อพระธรรม : สดุดี 119:11, เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7, 2 ทิโมธี 2:15 1. สะสม 1.1 จงสะสมพระวจนะพระเจ้าในชีวิต เพื่อไม่ทำบาป 1.2 จงให้พระวจนะ เป็นส่วนสำคัญในชีวิต 1.3 จงศึกษาเรียนรู้พระวจนะ ตลอดชีวิต 2. สอน 2.1 จงสอนพระวจนะแก่ลูกหลาน เริ่มที่บ้าน 2.2 จงอย่าละเลย ถ้าเราไม่สอนพระวจนะ โลกจะสอนค่านิยมของโลก 2.3 จงสอนพะรวจนะ ด้วยความอดทน ความรัก และความหวัง 3. สำแดง 3.1 จงใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง 3.2 จงสำแดงชีวิตแห่งพระวจนะทุกวัน 3.3 จงใช้พระวจนะ ตอบปัญหาในชีวิตประจำวัน 4. สรุป คำขวัญรวีฯ ไมตรีจิต "รู้พระคำ นำไปใช้ ใจซาบซึ้ง"

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016
:: 342 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “หอเกียรติยศวีรบุรุษแห่งความเชื่อ” ข้อพระธรรม : ฮีบรู 11 1. นมัสการด้วยชีวิตแด่พระเจ้า (เหมือนอย่าง อาเบล) 2. ดำเนินชีวิตอย่างคนของพระเจ้า (เหมือนเอโนค) 3. กล้าประกาศความจริงของพระเจ้า (เหมือนโนอาห์) 4. เชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้า (เหมือนอับราฮัม) 5. เลือกที่จะยอมทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ (เหมือนโมเสส)

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2016
:: 308 Views :: 0 Comments :: Article Rating

 หัวข้อ : “จงจริงใจด้วยความไว้ใจพระเจ้า”
ข้อพระธรรม : ฮีบรู 10 : 19 - 39
1. เข้าใจความจริงแห่งความรอด (19-25)
2. อย่าจงใจกระทำความผิดบาป (26-31)
3. คนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ (32-39)

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2016
:: 427 Views :: 0 Comments :: Article Rating

 

หัวข้อ : “เครื่องบูชาที่แท้จริง”
ข้อพระธรรม : ฮีบรู 10 : 1 - 18

Read More..
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2016
:: 282 Views :: 0 Comments :: Article Rating

 หัวข้อ : “มหาปุโรหิต ‘พระเยซู’”

ข้อพระธรรม : ฮีบรู 5

1. ปุโรหิตของพระเจ้า 

1.1 มนุษย์ (1-4)

1.2 พระคริสต์ (5-6)

2. พระเยซูผู้สูงสุด 

2.1 ปุโรหิตนิรันดร์ (7-10) 

2.2 กษัตริย์นิรันดร์ (11-14)

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016
:: 256 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “การได้พักสงบ”
ข้อพระธรรม : ฮีบรู 4 : 1 - 16
1) ต้องมีความเชื่อที่กลมกลืนกับพระธรรมที่ได­้ยิน (4:1-3)
2) ต้องพักงานของตน (4:4-10)
3) ต้องพยายามที่จะได้เข้าสู่การพักสงบนั้น (4:11-13)
4) ต้องเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณในทุกขณ­ะที่ต้องการ (4:14-16)

 

Read More..
Page 10 of 18First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last   


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register