คำเทศนา    

คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016
:: 413 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ชีวิตมีความหวังนิรันดร์” ข้อพระธรรม : ยอห์น 11 : 1 - 44 1. ชีวิตดูมีความหวัง You Raise Me Up so I can stand on mountains, You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders, You raise me up to more than I can be. 2. “ความตาย” ตัด “ความสัมพันธ์” ตัด “ความหวัง” 2.1 ตายฝ่ายจิตใจ 2.2 ตายฝ่ายร่างกาย 2.3 ตายฝ่ายจิตวิญญาณ 3. ทางแห่งความรอดเพราะพระคุณแห่งพระสัญญาโดยความเชื่อ 3.1 พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญา มัทธิว 1:1, 17 1) จากอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ โยเซฟ ... โมเสส ... โยชูวา ... 2) ถึง ดาวิด 3) ถึง การตกเป็นเชลย 4) ถึง การกลับจากเป็นเชลย 5) ถึง พระเยซูคริสต์ 3.2 พระเจ้า-พระเยซูทรงให้ทางรอด ไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ 1) พระเยซูทรงตาย และทรงเป็นขึ้นจากความตาย ยอห์น 10:18 2) เมื่อเราเชื่อในพระเยซู เราจึงมีชีวิตครบบริบูรณ์ มีความหวัง นิรันดร์ ยอห์น 10:10, 11:25-26, 11:40 3) You raise me up so I can have eternal life, You raise me up to live in abundant life. I am saved for you are my redeemer -King, You raise me up to more than I can be. 4. ชีวิตมีความหวังในพระเยซู ผู้ที่เชื่อในพระเยซู รอดจากความพินาศนิรันดร์ เพื่อติดตามรับใช้พระองค์นิรันดร 5. หนึ่งนำหนึ่ง หนึ่งตามหนึ่ง ถึงพระคริสต์

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2016
:: 332 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “พระเยซูคือผู้เลี้ยงที่ดี” ข้อพระธรรม : ยอห์น 10 : 7 - 18 1. หัวใจของผู้เลี้ยงที่ดี (ข้อ 7-10) 1.1 ให้ความรอด (ข้อ 9) 1.2 ให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ (ข้อ 10) 2. คุณสมบัติของผู้เลี้ยงที่ดี (ข้อ 11-18) 2.1 ยอมสละชีวิตเพื่อแกะ = ความรัก (ข้อ 11) 2.2 รู้จักแกะ = ความสัมพันธ์ (ข้อ 14) 2.3 นำหน้าแกะ = ความผูกพันธ์ (ข้อ 4, 16)

Read More..
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016
:: 371 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “ความสำเร็จสูงสุดของเศคาริยาห์” ข้อพระธรรม : ลูกา 1 : 5 - 25, 57 - 66 1. เมื่อเศคาริยาห์ ขาดความไว้วางใจและไม่เชื่อฟัง ความสำเร็จก็กลายเป็นความล้มเหลว 2. เมื่อเศคาริยาห์ หันกลับมาเชื่อฟังพระเจ้า เขาก็ได้ประสบความสำเร็จ และชีวิตเกิดผลอย่างแท้จริง 3. ปัจจุบันเรามุ่งสู่ความสำเร็จอย่างไร ตามค่านิยมของโลก หรืออย่างที่พระเจ้าเรียกเราออกมาให้ “แตกต่าง” คือให้เราเป็น “เกลือ” และ “แสงสว่าง” แห่งแผ่นดินโลก

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 201ุ6 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 201ุ6
:: 472 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “บทเพลงแห่งความคิดถึง” ข้อพระธรรม : สดุดี 27 1. พระเจ้าข้า ข้าพระองค์มั่นใจในพระองค์ทุกสถานการณ์ (ข้อ 1-3) 2. พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ ตลอดวันคืนแห่งชีวิต (ข้อ 4-6) 3. พระเจ้าข้า ข้าพระองค์แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์ ในวันแห่งความยากลำบาก (ข้อ 7-12) 4. พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ยังคงมีความมั่นใจในพระองค์ทุกสถานการณ์ (ข้อ 13-14)

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 201ุ6 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 201ุ6
:: 529 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “คำสอนสำคัญของการประกาศข่าวประเสริฐ” ข้อพระธรรม : ยอห์น 4 : 1 - 42 1. องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสาะหาผู้ที่หลงหาย (ข้อ 1-6) 2. องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสนทนาธรรมกับหญิงชาวสะมาเรีย (ข้อ 7-26) 3. อาหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า (ข้อ 27, 31-34) 4. ต้องฉวยโอกาสของการประกาศข่าวประเสริฐ (ข้อ 35) 5. เพื่อทั้งคนหว่านและคนเกี่ยวจะชื่นชมยินดีด้วยกัน (ข้อ 36-38) 6. หญิงชาวสะมาเรียเป็นพยานเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า (ข้อ 28-30, 39-42)

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2016
:: 399 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก” ข้อพระธรรม: ยอห์น 3: 1 - 21 1. การบังเกิดใหม่ 1.1ความสำคัญ 1.2 เกิดขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 2. ความแตกต่างระหว่างชีวิตเก่าและชีวิตใหม่ 2.1 ธรรมชาติ 2.2 ทัศนะคติ 3. การเข้าใจความจริงฝ่ายจิตวิญญาณ 3.1 ความรู้ทางศาสนาช่วยไม่ได้ 3.2 พระดำรัสของพระเยซูเป็นความจริง 4. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก 4.1 พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอด 4.2 ทุกคนที่เชื่อพระเยซูจะได้รับความรอด

Read More..
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2016
:: 424 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “องค์พระเยซูเป็นชีวิต” ข้อพระธรรม : ยอห์น 2 : 1 - 12 1. พระองค์ได้รับเชิญไปในงานสมรส (ข้อ 1-5) 2. พระองค์เปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น (ข้อ 6-10) 3. พระองค์ทรงสำแดงพระสิริของพระองค์ (ข้อ 11-12)

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2016
:: 420 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “การเกิดผล” ข้อพระธรรม : สดุดี 92 : 12 - 15 1. ชีวิตของคนชอบธรรมเปรียบเสมือนอะไร (ข้อ 12) 2. คนชอบธรรมเกิดผลได้อย่างไร (ข้อ 13-14) 3. คนชอบธรรมต้องเกิดผลเพราะเหตุใด (ข้อ 15)

Read More..
 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2016
:: 476 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “เก่งจริง” ข้อพระธรรม : สุภาษิต 3:3, 5, 21 คำนำ: การที่เราซึ่งเป็นคริสเตียนและเป็นลูกของพระเจ้า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง มีความสามารถและประสิทธิภาพเหนือผู้คนทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ เพราะการดำเนินชีวิต ในโลกไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคริสเตียนที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ ดำเนินอยู่บนหลักธรรมแห่ง พระวจนะของพระเจ้า รักษากฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระเจ้าไปพร้อมๆ กัน เราจำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติและความเก่งที่เรียกว่า “เก่งจริง” 1. ต้องมีความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ (สุภาษิต 3:3) 2. ต้องวางใจในพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์ (สุภาษิต 3:5) 3. ต้องรักษาสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด (สุภาษิต 3:21) สรุป: สุภาษิต 3:35 ในที่สุดคนที่เก่งจริง จะได้รับความพอใจและชื่อเสียงดี ในสายพระเนตรของพระเจ้า และในสายตาของมนุษย์ เขาจะได้รับพรที่ล้ำค่า ได้รับเกียรติ และพระคุณจากพระเจ้าอย่างมากมาย

Read More..
คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2016 คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2016
:: 410 Views :: 0 Comments :: Article Rating

หัวข้อ : “จากเยรูซาเล็ม สู่ปลายแผ่นดินโลก"

ข้อพระธรรม : กิจการ 1 : 6 - 11

1. คำนำ

1.1 นิมิตคริสตจักรไมตรีจิต “ครอบครัวพระคริสต์ เสริมสร้างชีวิต อุทิศรับใช้ ขยายแผ่นดินพระเจ้า”

1.2 เป้าหมายคริสตจักร ปี 2016 “เฝ้าชิดสนิท ชีวิตเกิดผล หนึ่งนำหนึ่ง

หนึ่งตามหนึ่ง ถึงพระคริสต์”

2. พันธกิจและนิมิตของพันธกิจสถานประกาศ 

2.1 พันธกิจ (MISSION) “จัดตั้งสถานประกาศไมตรีจิตและส่งเสริมให้เป็นคริสตจักร

เลี้ยงตัวเองได้ตามความเชื่อแบ๊บติสต์”

2.2 นิมิต(VISION) “ก่อตั้งคริสตจักรในรัศมี 200 กม. ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล”

3. หัวใจของการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักร

3.1 คริสตจักรเป็นอาณาจักรของพระคริสต์ฝ่ายวิญญาณไม่ใช่อาณาจักรฝ่ายโลก (กจ.1:6)

3.2 คริสตจักรเป็นอาณาจักรของพระคริสต์ โดยเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กจ.1:8)

3.3 คริสตจักรของพระคริสต์เริ่มตั้งแต่เยรูซาเล็ม ยูเดีย สะมาเรีย สุดปลายแผ่นดินโลก

4. การบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักร เป็นการตอบสนองต่อพระมหาบัญชาของพระคริสต์

4.1 พระสัญญาแห่งพระพรของพระเจ้าต่ออับราฮัม “อวยพร รับพร เป็นพร” (ปฐก.12:1-3)

4.2 “จงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของรา” (มธ.28:19)

4.3 พระประสงค์ของพระเจ้า คือ เพื่อคนทั้งโลกจากชนทุกชาติ จะถวายพระสิริ นมัสการด้วยความรักและเชื่อฟังพระเจ้า”

4.4 ประกาศพระคริสต์ จนกว่าพระคริสต์เสด็จกลับมา (CCOWE)

5. การประยุกต์นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คุณจะมีส่วนในการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรได้อย่างไร

5.1 อธิษฐานเผื่อ ถวายทรัพย์สนับสนุน

5.2 ประกาศพระคริสต์ ในชีวิตประจำวัน

5.3 เป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแห่งชีวิตใหม่

5.4 นำคนมาถึงความรอดในพระคริสต์

5.5 มีนิมิตเป้าหมายถึงสุดปลายแผ่นดินโลก

6. สรุป “ไม่ว่าคุณ/คริสตจักรจะใหญ่เล็กเพียงใด 

ขอให้คุณมีนิมิต ขอให้แผ่นดินพระเจ้า ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก”

Read More..
Page 10 of 19First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last   


Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register