คำเทศนา    

  วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018

วันอาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 เทศนาโดย: ศจ.เอ็งเก๋งฮั้ว แปลโดย: คุณสมศักดิ์ ทัฬหิกรณ์ หัวข้อ : “พระเจ้าทรงเรียกคนให้รับใช้พระองค์” ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 2 : 35 - 3 : 18 1. พระเจ้าทรงใช้คนให้ทำพันธกิจของพระองค์ให้สำเร็จ (2:35) 1.1 พระเจ้าทรง “ประสงค์” จะใช้คน 1.2 พระเจ้าสัญญาจะอวยพระพรผู้ที่รับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อ 2. เหตุใดพระเจ้าจึงไม่ใช้เอลีอีกต่อไป 2.1 รู้ว่าบุตรทำบาป แต่ไม่จัดการ (3:13) 2.2 ไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าพระเยโฮวาห์ (2:29) 2.3 การพิพากษาของพระเจ้าอาจจะเข้มงวดมากก็ได้ (3:11) 2.4 ความบาปบางอย่างจะไม่ได้รับการอภัยเลยตลอดไป (3:14) 3. เหตุใดพระเจ้าจึงทรงใช้ซามูเอล 3.1 พระเยโฮวาห์มีพระดำรัสที่ทรงประสงค์ให้ประกาศออกไป (3:1, 19-21) 3.2 ซามูเอลรับใช้อย่างขันแข็งจริงจัง 3.3 ซามูเอลเตรียมพร้อมแล้วที่จะทำสิ่งที่พระเจ้ามีพระประสงค์ ให้เขาทำ (3:10) 3.4 มีจิตใจที่บริสุทธิ์ปราศจากเล่ห์ร้าย (3:18)

 Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register