บทความ    

อยู่เพื่อพระองค์

อยู่เพื่อพระองค์

คำพยานชีวิต  .. อ ประหยัด อนุชิราชีวะ

             ผมเป็นลูกหลานของคริสจักรไมตรจิต รุ่นที่ 3 นับจากคุณตาตั่งไหล่หลีซิงแซที่อพยพมาจากประเทศจีน คุณแม่คือคุณสมใจ อนุชิราชีวะ(ตั่งซกเค็ง) ก็เป็นสมาชิกของคริสตจักรนี้ ท่านสองท่านมีอิทธิพลทางความเชื่อในพระเจ้า เป็นแบบอย่างการรับใช้ และการมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์  คุณตาคยรับใช้เป็นมัคนายก เป็นนักประกาศ และนักเทศน์ที่สัตย์ซื่อและอดทน ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าทรงอวยพรให้สมาชิกในครอบครัวใหญ่ของเรามีส่วนรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรต่างๆ ทั้งแบบเต็มเวลาและแบบฆารวาส ไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรไมตรีจิต คริสตจักรคลองเตย คริสตจักรขอนแก่น องค์กรคริสเตียนต่างๆ
            เส้นทางการรับใช้ที่พระเจ้าประทานมานั้นเริ่มเป็นพี่เลี้ยงคณะอนุชนแชนี้  ขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์วิภาพร(ขณะนี้อยู่ที่คริสตจักรไมตรีจิตหลังสวน)ที่ได้เชิญผมเข้าร่วมรับใช้เป็นพี่เลี้ยงในสมัยที่ท่านเป็นศิษยาภิบาลฝ่ายอนุชนของคริสตจักรไมตรีจิต  จากนั้น ผมก็รับใช้เป็นมัคนายกในฝ่ายต่างๆ จนมาถึงเวลาที่พระเจ้าทรงเรียกให้ผมออกจากงานอาชีพ มาเพื่อจะรับใช้พระองค์ “เต็มเวลา” ทั้งภรรยา(คุณนิมิต) และลูกสาวทั้งสอง (กิฟและกอฟ) ก็สนับสนุนการ “รับใช้นี้”

           ผมตระหนักว่าการที่พระเจ้าทรงเรียกให้รับใช้ในพระราชกิจของพระองค์นั้นมีทั้งการทรงเรียกให้รับใช้เต็มเวลาในคริสตจักร หรือเป็นอาจารย์สอนพระคริสตธรรม (การทรงเรียกแบบแคบ) และการทรงเรียกให้รับใช้ผ่านงานอาชีพที่ทำอยู่(การทรงเรียกแบบกว้าง) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการของพระองค์ในชีวิตของเราแต่ละคนและแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์

                    ในกรณีของผม พระเจ้าทรงนำให้ทำงานบริษัท 2-3 แห่ง ให้มีประสบการณ์ในงานวางแผนและบริหารจัดการ แต่ตลอดเวลา 23 ปี ที่ทำงานในบริษัทผมก็ไม่ได้รับใช้พระเจ้าผ่านงานอาชีพของผมเท่าที่ควร  ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์นัก ไม่ว่าจะเนื่องมาจากลักษณะงาน โอกาส และเวลา หรือการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตที่ไม่สมดุล  อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต พระองค์ก็ให้โอกาสใหม่ พระองค์ทรงเรียกให้ผมออกจากงานอาชีพทั่วไปมารับใช้พระองค์เป็นเต็มเวลา ผมปรึกษาอาจารย์หลายท่าน  จนมั่นใจในการทรงเรียก  มีสันติสุข มีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์มากขึ้น

                    พระเจ้าทรงนำผมให้ตัดสินใจลาออกจากงานอาชีพเมื่อเดือนตุลาคม 2011 แม้ว่าในขณะนั้นการทรงเรียกในลักษณะงานยังไม่ชัดเจน เช่น รับใช้อะไร ที่ไหน   เมื่อตัดสินใจแล้ว พระเจ้าทรงนำให้ผมเรียนศาสนศาสตร์ที่โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ (สวนพลู) เป็นเวลา 3 ปี พระองค์ทรงเตรียมชีวิต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา ให้พร้อมที่จะปรนนิบัติรับใช้พระองค์ ด้วยเป้าหมายและแรงจูงใจ/ท่าทีที่ถูกต้อง  ตามอย่างการรับใช้ของพระเยซู  การเรียนไม่ได้ให้แต่ความรู้ความเข้าใจด้านพระคัมภีร์ แต่ยังให้การเปลี่ยนแปลงความคิด/ทัศนคติ มุมมองชีวิต ที่จะอยู่เพื่อพระองค์มากยิ่งขึ้น  เพิ่มเติมความเชื่อทั้งกว้างและลึก  มีโอกาสเห็นและรู้จักพันธกิจของพระเจ้าทั้งคริสตจักรและองค์กรคริสเตียน นอกเหนือจากพันธกิจที่มีในไมตรีจิต
                    ปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา ผมเริ่มอธิษฐานอย่างเจาะจงว่าพระองค์จะใช้ผมไปรับใช้พระองค์ที่ไหน ซึ่งมีหลายทางเลือก ผมอธิษฐานให้“ ไม่ใช่ให้ตามใจปรารถนา แต่ให้เป็นตามพระทัย”  คำตอบคือ “คริสตจักรไมตรีจิต” ร่วมรับใช้กับทีมศิษยาภิบาลและคณะมัคนายกที่ร้อนรนรักพระเจ้า เพื่อร่วมกันทำให้สมาชิกทุกคนให้ตระหนักและมีชีวิตที่อยู่เพื่อพระองค์ และทำให้คริสตจักรเติบโต ก้าวไปในทิศทางที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์ที่ทรงสถาปนาคริสตจักรขึ้นในโลกนี้          ท้ายนี้ ผมขอฝากข้อพระคัมภีร์เพื่อหนุนใจและเตือนใจเราทุกคน
 

                    และ​พระองค์​สิ้นพระชนม์​เพื่อ​ทุก​คน เพื่อ​บรรดา​คน​ที่​มี​ชีวิต​อยู่​จะ​ไม่​อยู่​เพื่อ​ตัว​เอง​อีกต่อไป

    แต่​จะ​อยู่​เพื่อ​พระองค์ที่​สิ้นพระชนม์ และ​ทรง​เป็น​ขึ้น​มา​เพราะ​เห็น​แก่​เขาทั้งหลาย   2 โครินธ์ 5.15          

 

 

posted @ Friday, July 10, 2015 12:33 PM by host

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Name (required)

Email (required)

WebsiteCopyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register