News ::    

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงในมินิคอนเสิร์ต “วันแห่งการสรรเสริญ”

 

 

คณะนักร้องคริสตจักรฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงในมินิคอนเสิร์ต “วันแห่งการสรรเสริญ” วันเสาร์ 12 กย. 15 เวลา 19:00 น. มาร่วมกันสรรเสริญในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และร่วมถวายกายและใจที่จะรับใช้พระองค์

posted @ Saturday, August 29, 2015 9:36 AM by admin

Previous Page | Next Page

COMMENTS

Name (required)

Email (required)

WebsiteCopyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register