ประวัติคริสตจักร 175 ปี
        

จากหลักฐานที่ปรากฏในประวัติของคริสตจักรในประเทศไทย คริสตจักรไมตรีจิต เป็นคริสตจักรโปร แตสแตนท์แห่งแรกในประเทศไทย และเป็นคริสตจักรจีนแห่งแรกของคณะแบ๊บติสท์ในที่ก่อตั้งขึ้นในทวีปเอเชีย และได้สถาปนาเป็นคริสตจักร ในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1837 

ในปี ค.ศ. 1859, อาคารหลังที่สองของคริสตจักรก็ได้ก่อสร้างขึ้น ในปี ค.ศ. 1860 ชาวจีนมีความร้อนรนในการประกาศพระกิตติคุณ จึงได้ก่อตั้ง ?คณะเผยแพร่ศาสนาพระเยซู? (Society for Diffusion of Religion of Jesus)

ค.ศ.1888-1904
ปี ค.ศ. 1988 คริสตจักรได้เชิญคุณประทุมพร สองแก้ว มาเป็นผู้ร่วมงานในคณะศิษยาภิบาลของคริสตจักร ภาคใต้ได้เกิดอุทกภัยในปีนี้ ทางคริสตจักรได้บริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือในครั้งนี้ผ่านทางสภาคริสตจักรฯ

ปี ค.ศ. 1939 ดร.จอห์น ซง ได้มาเทศนาประกาศที่เมืองไทย ทำให้สมาชิกได้รับการฟื้นฟู และได้ตั้งกองประกาศร่วมกับสมาชิกของคริสตจักรสะพานเหลือง และคริสตจักรสาธร ทำการประกาศพระกิตติคุณอย่างแข็งขัน

ปี ค.ศ. 1940-1947 อ.ยาโคบ ลิม เป็นศิษยาภิบาลประจำคริสตจักร

ค.ศ.1956-1972
ปี ค.ศ. 1959 หน้าประตูใหญ่ดูเก่ามาก จึงได้มีการทำใหม่และสร้างอาคารหอระฆังสูง 5 ชั้น และมีระฆังใบใหญ่บนชั้นดาดฟ้าของอาคาร ทั้งได้ต่อเติมอีกชั้นเพื่อให้เป็นโรงอาหาร และได้มีพิธีถวายอาคารในวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1959
ในวันที่ 23 มีนาคม ของปีเดียวกันนี้ คริสตจักรไมตรีจิต และคริสตจักรหัวกุญแจ ได้แยกออกจากคริสตจักรภาคที่ 7 ที่เป็นกลุ่มคริสตจักรจีน 

ปี ค.ศ. 1973 อ.พิชัย พิริยวัฒนาพร มารับใช้ที่สถานประกาศพระกิตติคุณแบ๊บติสท์ คุณแบเขียกเชียง รับหน้าที่เลขา-ธุรการของคริสตจักรเต็มเวลา ในเดือนมีนาคมของปีนี้ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการกองทุนการศึกษาและคุณตั้งก๊กคิม ได้มารับหน้าที่ธุรการของคริสตจักร เดือนเมษายน ศจ.ตั้งฮีเคียม มาเป็นวิทยากรค่ายอนุชน

ปี ค.ศ. 1990 มีการจัดงานประกาศใหญ่ของ ศจ. Louis Palau ในวันที่ 4-5 พฤษภาคม ทางคริสตจักรได้มีส่วนร่วมถวายทรัพย์ คณะมัคนายกได้มีมติให้สถานประกาศสวีทโฮม จัดสอนดนตรีและชั้นเรียนภาษาอังกฤษ และได้เชิญคณะลิเกจากมหาวิทยาลัยพายัพมาแสดงและประกาศที่คริสตจักร ปีนี้เป็นโอกาสพิเศษที่เรือประกาศพระกิตติคุณ DOULOS ได้มาประเทศไทยเป็นครั้งแรก และทางคริสตจักรได้มีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์ ศจ.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค ขอลาไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 3 ปี และ อ.อังสนา ได้รับเชิญเป็นผู้จัดการโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
Copyright 2012 by THE MAITRICHIT CHINESE BAPTIST CHURCH   |  Login | Register